Påverka

Hittar du inte vad du sökte?

Inbjudan till samråd: ändring av detaljplan för del av Öjebyn 12:7

Planområdet finns intill fjärden Långskatan, ca tre kilometer från Öjebyns centrum.

En ändring av detaljplan för del av Öjebyn 12:17 är under upprättande. Planändringens syfte är att ge förutsättningar för att tillskapa ytterligare en tomt för bostadsändamål inom naturmarken samt att utöka byggrätten inom en befintlig tomt. Samrådet pågår från 11 december – 8 januari.

Inbjudan till granskning: förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget

Planområdet omfattar Rådhustorget och byggnader i direkt anslutning till torget.

Ett förslag till detaljplan för del av Stadsön 2:1, Rådhustorget är under granskning. Planens syfte är att säkerställa ytan som torg, möjliggöra gatuomläggning samt skydda kulturmiljön i de befintliga äldre byggnaderna i direkt anslutning till torget. Granskning pågår från 3 – 24 december.

Unga tycker och Student tycker

Unga åsikter är viktigt för PIteås fortsatta utveckling.

Under perioden 20 oktober till 20 november pågår dialogerna Unga tycker och Studenter tycker. Fokus i dialogerna är vad du som ung tycker är viktigt för att Piteå ska vara en attraktiv stad för unga och en attraktiv studentort. Så ta chansen, du som är ung. Bidra till morgondagens Piteå!