Ansöka om uppehåll från slamtömning

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Ansöka om uppehåll från slamtömning

Om ditt fritidshus inte används eller om ni ska vara bortresta under en längre tid kan det var idé att söka dispens från slamtömning. Möjligheten till detta regleras i Piteå kommuns avfallsföreskrifter. Det finns undantag från dessa föreskrifter som gör att du kan få uppehåll från den årliga tömningen.

Kortare uppehåll, upp till 12 månader, söker du hos Pireva.

Ansökan om uppehåll för en längre tid än 12 månader ska du göra hos kommunen senast första maj det år ansökan avser. Detta gäller även fastigheter som är öde. Kommunen tar ut en avgift för prövning av din ansökan. Du ansöker via vår e-tjänst

Du kan söka dispens för:

 • Uppehåll i tömning av enskild avloppsanläggning
 • Tömning av slamavskiljare och kompostering eller spridning av slam på egen jordbruksfastighet
 • Tömning av slamavskiljare och spridning av slam på annans jordbruksfastighet

Följande villkor gäller för uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank:

 • Uppehåll kan endast ges för godkänd avloppsanläggning
 • Fastigheten kommer inte att nyttjas under det kalenderår ansökan avser.
 • Ansökan ska vara Samhällsbyggnad, Miljö- och hälsoskydd tillhanda senast 1 maj det år ansökan avser.
 • Fastigheten är så belägen att transporttekniska eller andra särskilda skäl motiverar avsteg från huvudregeln om årlig tömning.

Följande villkor gäller för tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet:

 • På fastigheten, där spridning sker, bedrivs ett aktivt jordbruk
 • Tillgång till slamsugare finns
 • Jordbruksfastigheten, där spridning sker, förfogar över egen eller arrenderad odlingsbar mark, lämplig för nedbrukning av slammet
 • Slammet nedbrukas i så nära anslutning till utspridningen som möjligt (d v s samma dag), lämpligen i samband med vår- eller höstspridningen
 • Spridning får inte ske på betesmark eller på mark avsedd för hö- eller ensilageberedning
 • Spridning av slam får inte utföras på sådant sätt att olägenheter uppstår för närboende eller att förorening av vattentäkter och vattendrag riskeras
 • För undvikande av spill och läckage skall all transport av slam på vägar ske i täta och utvändigt väl rengjorda tankar
 • Slamavskiljaren töms vid behov, dock minst en gång per år.
 • Spridning av slam på frusen mark är inte tillåten. Generellt spridningsförbud råder från 1 december till 28 februari.

Sidan kontrollerad: 2023-03-02 10:17:10