Det här gör kommunen - mål 10

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 10

.

Trygghet och tillgänglighet

Piteå kommun har som mål att vara tryggt och tillgängligt för alla. Alla ska ha rätt till och ges samma möjligheter gällande arbetsliv, utbildning, friluftsliv, samhällstjänster, information och allt annat som hör det dagliga samhällslivet till. Detta sker genom att följa ett flertal styrande dokument och mäts genom nyckeltal och indikatorer kopplade till målet som finns förankrat i kommunens verksamhetsplan.

Läs mer om kommunens tillgänglighetsarbetet

Läs mer om kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbetet

Mångfald och mänskliga rättigheter

En av kommunens prioriterade målsättningar är att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Piteå kommun arbetar aktivt för att utnämna sig till MR-kommun, den svenska motsvarigheten till Human Rght City. Utnämnandet sker 24 oktober 2020 och innefattar hela platsen Piteå - kommunen, näringsliv, föreningsliv, civilsamhället och pitebor i allmänhet. 

Det är ett sätt att tydliggöra och synliggöra det arbete som görs i olika delar av vårt samhälle för att värna om mänskliga rättigheter. Det är också något samtliga förvaltningar inom kommunen arbetar med.. 

Ett Piteå för alla - webbplats för initiativ, satsningar och mångfaldsarbetet i Piteå

Läs mer om kommunens mångfaldsarbete

Riktlinjer för mänskliga rättigheter- mångfald (pdf)

Internationellt arbete

Piteå kommun är engagerad i ett flertal internationella samverkansprojekt som syftar till att minska ojämlikheten mellan länder och arbeta för en globalt hållbar framtid.

Läs mer om kommunens internationella arbete

Likvärdig skola

Utbildningsförvaltningen drev ett projekt ” Likvärdig skola” under 2018-2019. Bakgrunden är att skillnader mellan elevers förutsättningar till lärande ökar – både i Piteå och i landet i stort. Såväl hälsa som sociala och ekonomiska förhållanden påverkar skolarbetet. Staten satsade på att jämna ut dessa skillnader, vilket har inneburit närmare 14 miljoner kronor extra till kommunen under 2018 och 2019 för detta arbete. 

Boken kommer

Genom satsningen på ”Boken kommer” erbjuder biblioteket sina tjänster till de personer som inte själva kan besöka biblioteket. Det innebär att biblioteket ser till att utbudet av olika former av medier finns tillgängligt för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. De tillhandahåller även medier på flera olika språk för personer med annat modersmål än svenska. De erbjuder stöd och hjälp till personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Biblioteket arbetar med att tillgängliggöra sina lokaler till besökarna utanför de ordinarie öppettiderna. Tanken är att tillgängliggöra lokalerna alla dagar i vecka, kvällar och helger, året runt.

Barnets behov i fokus

En del barn behöver mer avskildhet än andra, de blir lättare störda och har svårt att fokusera när det händer mycket i rummet. När vi bygger har vi dessa barn i åtanke. Ambitionen är att bygga lokaler där barnen ges möjlighet att dra sig undan stojet, både på sin avdelning, i klassrum och i matsalen. Med utgångspunkt i barnkonventionen har vi under 2020 fokuserat på bemötandet av barn med neuropsykiatriska funktionshinder. I samverkan med skolpsykologerna har vi tagit fram informationsmaterial och haft utbildningstillfällen med andra yrkesgrupper som arbetar i skolan.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 15:18:05