Processen, förankring och den politiska processen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Processen, förankring och den politiska processen

Den 24 juni beslutade kommunfullmäktige om en ny vision. Alla verksamheter inom Piteå kommun och de kommunala bolagen ska sträva efter att uppfylla visionen. Den ska vara vårt riktmärke och vår ledstjärna.

Arbetet med att ta fram en ny vision inleddes våren 2023. I arbetet har stort fokus lagts på en bred dialog och förankring. Dialoger har genomförts med allmänheten, unga, näringslivet och samtliga politiska partier. Inkomna synpunkter har inarbetats till den slutliga versionen. 

Från och med 2025 ersätter visionen befintligt styr- och ledningssystem.    

En vision, fem strategier och Piteå kommuns värdegrund

Visionen, strategierna och värdegrunden är en del av Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör ramen för styrning inom Piteå kommunkoncern och ska vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av kommunens samtliga verksamheter.

I visionen uttrycks den långsiktiga politiska viljan och är den gemensamma målbilden för Piteå kommun. Visionen består av en kortare berättelse om livet i Piteå i framtiden samt en sammanfattande rubrik. Visionen ska utrycka en strävan, vara medvetet ambitiös och kunna fungera som guide när det gäller strategiska val. Den ska även vara enkel att kommunicera.

Visionen ska stödjas av fyra strategiska områden som bedöms särskilt viktiga för att Piteå kommun ska kunna nå visionen. Därutöver finns det en intern strategi för organisationen, där resursområdena ekonomi och personal är viktiga för att klara både måluppfyllnad och visionens intentioner. Under hösten 2024 ska såväl inriktningar som utvecklingsplaner utformas för varje strategi.

Piteå kommun har endast en värdegrund för hela organisationen som uttrycker kommunens grundläggande värderingar. Den är vår organisations DNA och utgör grunden i vår kultur och identitet.

Alla som arbetar för Piteå kommun förväntas ställa sig bakom vår värdegrund och arbeta i dess anda, det gäller såväl beslutsfattande som uppträdande när man företräder Piteå kommun. Värdegrunden styr hur vi förhåller oss till varandra inom organisationen likväl som hur vi bemöter omvärlden i form av medborgare och andra organisationer.

Visionen och strategierna gäller för hela kommunkoncernen. Värdegrunden gäller för hela kommunorganisationen och ska utgöra grund för de kommunala.

Sidan kontrollerad: 2024-07-01 14:06:05