Piteås utbildningsvetenskapliga råd (PUR)


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Piteås utbildningsvetenskapliga råd (PUR)

Piteå utbildningsvetenskapliga råd (PUR) inrättades av Utbildningsförvaltningen 2017. PUR ska främja vetenskaplig verksamhet och föreslå strukturer för utveckling av skola och utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ulrika Bergmark

Ulrika Bergmark

Jag är ordförande för PUR och vetenskaplig ledare vid kommunen samt professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Mina forskningsintressen är samverkan mellan skola och universitet, skolutveckling, lärares professionella lärande, elevers delaktighet och hälsofrämjande arbete. PUR har en viktig roll i att främja forskning och utveckling i förskolan och skolan genom strategiskt arbete som utgår från verksamhetens utvecklingsbehov.

Catarina Lundkvist

Catarina Lundkvist

Vetenskaplig ledare, Norrbottens kommuner.

Sara Cervantes

Sara Cervantes

Jag heter Sara Cervantes och är lektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Jag är utbildningsledare för magisterprogrammet i utbildningsvetenskap, och undervisar inom magisterutbildningen och förskollärarprogrammet. Jag är en av ledamöterna i PUR och är representant i redaktionsrådet för Fufos. Arbetet med att utveckla skolor och förskolors arbete baserat på vetenskaplig grund är viktig och PUR:s arbete bidrar till att lärare, skolledare och forskare tillsammans verkar för att utveckla skola och förskola. Som ledamot i PUR vill jag bidra med mina erfarenheter från arbetet som skolledare samt ett vetenskapligt perspektiv.

Lars Ulin

Lars Uhlin

Jag arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion inom Vuxenutbildningen. Mina huvudsakliga forskningsintressen är kollegialt lärande och praktiknära forskning. PUR är en dynamisk samverkansmiljö där olika professionserfarenheter och vetenskaplig forskning möts. Att få vara del av denna samverkansmiljö är utvecklande både för mig själv i min yrkesroll och utvecklade för skolan i Piteå kommun.

Sara Viklund

Sara Viklund

Jag är gymnasielärare i svenska, religion och samhällskunskap vid Strömbackaskolan samt förstelärare med inriktning forskning och utveckling i skolan. Mina forskningsintressen är samverkan inom utbildningssektorn, aktionsforskning och litteraturundervisning. Jag ser PUR som en viktig länk mellan skola och universitet, där mitt bidrag är kunskap om gymnasieskolan, ett lärarperspektiv, erfarenheter av samverkan och intresse för skolutveckling.

Christina Wiklund

Christina Wiklund

Jag är legitimerad lärare i svenska och SO. Jag arbetar på Pitholmsskolan 7–9 och är även med i Piteå kommuns nystartade FoU-team. För mig är PUR en viktig pusselbit i utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, en länk mellan skola och forskning, där jag representerar grundskolan.

Linda Ström

Linda Ström

Jag heter Linda Ström och arbetar som gymnasierektor vid Strömbackaskolan i Piteå kommun. Mitt intresse för forskning och vetenskaplig grund tändes då jag vidareutbildade mig till specialpedagog. Intresset följde med när jag sedan klev in i rektorsrollen 2012. Genom rektorsutbildningen fick jag chansen att fördjupa mig ytterligare inom området. Efter rektorsprogrammet läste jag påbyggnadskurser inom skolledarskap och just nu skriver jag en magisteruppsats som förväntas bli klar i juni 2022. PUR är en viktig arena i Piteås FoU-miljö. Rådet ger oss möjlighet att samverka med externa parter på lika villkor och skapa nya möjligheter till forskning och utveckling i skolan. Det är givetvis roligt att få vara en del av det!

Jennie Bodin

Jennie Bodin

Jag heter Jennie Bodin och arbetar som rektor grundskola, Piteå kommun. Jag är utbildad specialpedagog med förskollärare- och lärarlegitimation. Förskolan är barnets första möte med skolväsendet och där läggs grunden för ett livslångt lärande. Barnet ska sedan genom den fortsatta skolgången ges relevanta kunskaper och verktyg att hantera dagens och morgondagens situationer.

Malin Westling

Malin Westling

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Piteå kommun.

Eva Alerby

Eva Alerby

Jag heter Eva Alerby och är professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet. Där undervisar och forskar jag om utbildning och bildning. Framför allt intresserar jag mig för olika existentiella dimensioner av lärande – så som rumslighet, kroppslighet, mellanmänskliga relationer, tystnad och tyst kunskap. Jag ser fram emot att delta i utvecklingen av den praktiknära skolforskningen i Piteå kommun genom att vara ledamot i PUR.

Helena Lundkvist

Helena Lundkvist

Jag är utbildad specialpedagog med förskollärarlegitimation. För mig är det viktigt att förskollärarprofessionen tar ”makten” i att medvetet utveckla och påverka sin egen praktiks kvalitet och att detta bygger på välgrundade underlag och slutsatser. Min intention som ledamot i PUR är att vara länken mellan förskolan och forskarvärlden, att vi möts i ett gemensamt lärande i och om varandras praktiker.

Protokoll (PUR)

Protokoll från Piteås utbildningsvetenskapliga råd (PUR)

Sidan kontrollerad: 2022-03-16 11:04:27