KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Elda utomhus?

Publicerad 2019-04-26 12:01:00
Kategori Invånare, Säkerhet
Tänk på säkerheten - utse en ansvarig person vid eldning och lämna inte elden förrän den är släckt.
Tänk på säkerheten - utse en ansvarig person vid eldning och lämna inte elden förrän den är släckt.  Foto: Getty Images

Elda utomhus?

Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet vid eldning utomhus. Grundprincipen är att den som tänder elden ansvarar för den.

Majbrasor ska placeras på för ändamålet lämplig plats så att elden inte kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader. Avståndet till byggnader bör vara minst 25 - 50 meter beroende på brasans storlek. Placera inte heller brasan så nära bebyggelse och vägar att röken orsakar olägenheter. Majbrasor får inte placeras under eller i närheten av tele- eller kraftledningar. Markägarens tillstånd ska alltid inhämtas. 
  
Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant. 
  
Bålet ska innehålla rena fibrösa material som trä och papper. Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, spillolja, däck och dylikt.
  
Tänd brasan med till exempel tändpappare, träull eller annat fibröst material. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin förångas snabbt och då bensingaserna antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor i elden.
  
Lämplig släckutrustning ska finnas tillgänglig, t ex  strilkannor eller hinkar med vatten och krattor. 
  
Vid Valborgsfirandets slut ska den ansvarige se till att majbrasor och grilleldar är släckta och att platsen är uppstädad. 

 • Om du ska elda utomhus behöver du inte anmäla det till Räddningstjänsten.
 • I normalfallet är eldning tillåten under förutsättning att omkringboende inte störs.
  Du kan rådfråga kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning - Fysisk planering.
 • Information om eldning utomhus kan fås på telefon 0920-22 17 10 (telefonsvarare) eller hos Räddningstjänsten på telefon 0911-69 65 17.
 • Vid eldning bör släckredskap finnas till hands.
 • Elden får inte lämnas förrän den är släckt. Man bör kontrollera att elden verkligen slocknat ett par timmar efter avslutad eldning.
 • Detta gäller även majbrasor
 • Lokaltidningarna meddelar när eldningsförbud råder.
 • Det går också att ringa kommunens Räddningstjänst för att få reda på om eldningsförbud råder.
 • Brandriskprognos för ett specifikt område kan du få från SMHI.

För mer upplysningar om eldning utomhus, kontakta kommunens Räddningstjänst.

Eldningsförbud innebär att:

Eldningsförbud innebär att eldning utomhus är förbjuden och att grillning fritt i naturen inte är tillåten. Öppen eld får endast föras på egen tomt eller på iordningställda grillplatser där risken för brandspridning är liten och möjlighet till brandsläckningsutrustning kan finnas.

Det är tillåtet att:

 • Grilla med grillkol och briketter på egen tomt eller särskilda grillplatser under förutsättning att försiktighet iakttas.
 • Använda engångsgrill eller friluftskök men aldrig direkt på brännbart underlag, t.ex. mossa eller torrt gräs.
 • Ha levande ljus och fotogenlampor utomhus vid exempelvis en fest i trädgården.

Det är inte tillåtet att:

 • Göra upp eld på marken, inte ens med en tät ring av stenar i kring.
 • Kasta cigarettfimpar utomhus där det finns risk för att brand kan uppstå.
 • Genomföra hygges- och naturvårdsbränning om inte dispens har utfärdats.

Sidan kontrollerad: 2019-04-25 17:07:05