KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Värdefulla grönområden runt Nördfjärden

Publicerad 2020-12-08 11:20:00
Kategori Invånare
 • Nördfjärden och kringliggande ytor lockar folk under vinter- och sommartid
  Nördfjärden och kringliggande ytor lockar folk under vinter- och sommartid  Foto: Anna Stamblewski
 • Gång- och cykelvägar intill vattnet.
  Gång- och cykelvägar intill vattnet.  Foto: Anna Stamblewski
 • Boulespel intill vattnet.
  Boulespel intill vattnet.  Foto: Anna Stamblewski
 • Aktivitetsparken lockar de yngre.
  Aktivitetsparken lockar de yngre.  Foto: Anna Stamblewski

Värdefulla grönområden runt Nördfjärden

I en nyligen sammanställd medborgarundersökning visar resultaten att piteborna värnar om de värdefulla grönområdena runt Nördfjärden. Genom dialogen har det kommit fram hur de olika platserna används och vilka värden de har för piteborna.

Målgrupper

Målgrupperna för dialogen var främst brukare av friytorna inom det avgränsade området. De dialogmetoder som användes var dels en webbaserad enkät riktad till allmänheten samt fokusgruppdialoger. Fokusgrupperna bestod av förskolebarn, nyanlända samt personer med funktionsnedsättningar. Fokusgruppdialogerna genomfördes utomhus genom samtal och vandringar i området.

Avgränsning

Avgränsningen av området delades in i fem mindre områden för att lättare kunna kommunicera om områdena utifrån deras olika karaktär;

 1. Norrstrand
 2. Nolia
 3. Norra hamn-Tages bro
 4. Strömbacka strand-Svartudden
 5. Fjärden/viken

Karta över områden kring Nördfjärden, Piteå

Geografisk avgränsning för grönområdena kring Nördfjärden och som använts i medborgardialogerna.

Totalt deltog 847 personer i enkätundersökningen, varav 60 procent kvinnor, 22 procent var barn och unga (under 20 år) och åtta procent var äldre än 64 år. De flesta respondenter bodde i centrala Piteå och bodde inom 15 minuters promenadavstånd till grönområdena runt viken.

Användning av områdena

Alla fem områden besöktes i hög omfattning och respondenterna värderade områdena mycket högt. Områdena besöktes minst varje vecka under alla fyra årstider. Flitigaste besökarna av området var barn under 13 år och äldre personer.

Vanligaste aktiviteterna som kvinnor och män utövade var att promenera/jogga/springa, skidor/skridskor/sparka, cykla, bada och sola samt avkoppling. Vanligaste aktiviteterna i området i de yngre åldrarna var bada och sola, skateboard/BMX/kickbike/parkour, vara med kompisar, cykla och promenera/jogga/springa. Bland äldre var det vanligast att promenera/jogga/springa, cykla och avkoppling.

”Nära vatten” och ”grön och lummig oas” var det bästa med områdena tyckte både kvinnor och män. För barn och unga var det bästa med områdena ”nära vatten”, ”bra plats för barn att leka på”, ”nära min bostad” samt ”liv och rörelse – man ser och träffar människor”.

De flesta kvinnor och män känner sig trygga i områdena och tycker att områdena är tillgängliga. Kvinnor och barn och unga var de som kände sig minst trygga.

Utveckling av områdena

Totalt sett var det tre utvecklingsområden som var populärast bland respondenterna. Dessa var; fler sittplatser, café/servering samt bättre belysning. Barn och unga tyckte det var mest angeläget för framtiden med fler sittplatser, café/servering samt bättre belysning, mer lekutrustning och regnskydd.

Totalt svarade 53 procent att man inte vill att det byggs hus med lägenheter inom området. Bland barn och unga var det 46 procent som svarade att de inte vill att det byggs och bland äldre var det 69 procent. Om det ska byggas så tyckte respondenterna att det passar bäst att det byggs hus med lägenheter i område 4 (Strömbacka strand).

Anledningarna till att man inte vill att det byggs i området är i första hand, bland båda könen, ”Viktigt grönområde där grönskan ska bevaras”.

Många har i fritext beskrivit att man absolut inte vill att det byggs mer i områdena och att de fina grönområdena inte ska förstöras med byggnader. Respondenterna önskar ha kvar området som den centrala oas det är. De uttrycker också att attraktiviteten i staden skulle försämras om byggnader skulle uppföras och att det är viktigt att platser i Piteå som denna får vara ”allas” på gemensamma ytor – inte bara för dem med mycket pengar.

Förskolebarn

Totalt deltog 19 förskolebarn från tre förskolor i fokusgruppdialogerna. Förskolorna brukade flitigt besöka områdena, minst en gång i veckan. Många barn berättade att de brukar besöka området med sina familjer på fritiden.

Snöborgen var ett populärt utflyktsmål vintertid. Även skridsko- och sparkåkning är aktiviteter de brukar göra på vintern. På sommaren brukar de vara i utegymmet, bada, spela fotboll, leka i skogen och cykla i skateparken. Skogen är en del av verksamheten och används väldigt mycket, i princip dagligen. Många av barnen önskar att det fanns en lekpark i området. Majoriteten av barnen tycker absolut inte att bostäder ska byggas i området.

Elever som läser svenska för invandrare

Även elva elever som studerar svenska för invandrare deltog i en fokusgruppdialog. Eleverna, deras anhöriga och vänner, använder området mycket både sommar- och vintertid. De aktiviteter som de ägnar sig åt är många, bland annat picknick med familj och vänner, motion och aktiviteter med barnen. Favoritplatserna är trädäcken vid Tages bro, skateparken och badplatsen. Förbättringar i området föreslås kunna vara fler sittbänkar, café eller restaurang och toaletter. Något de önskar hett är att det ska finnas sociala ytor att träffas på över åldersgränser och göra saker tillsammans. Alla tycker att området är fantastiskt som det är. Att det är ett viktigt område för rekreation som ska få finnas kvar som grönområde. De var negativt inställda till att det ska byggs någonstans i området.

Personer med funktionsnedsättning

Åtta personer från funktionsrättsorganisationer deltog i en fokusgruppdialog med fokus på tillgänglighet. Alla brukade vistas i området regelbundet, både sommar och vinter. Det man gör när man vistas i området är att bada, sparka, spela boule, promenera och grilla. De ansåg att området är ett mycket viktigt fritidsområde, särskilt för personer med funktionsnedsättning.

De förslag till åtgärder som kom fram utifrån tillgänglighet var att sätta räcke på badbrygga och trädäck vid Tages bro, möjlighet till förbokning av sparkar samt förbättringar kring toaletter. Andra förslag för utveckling av området var att inrätta tak- och vindskydd, aktiviteter för de allra yngsta barnen samt att göra det trevligare vid vattnet i Noliaområdet. Gruppen var negativt inställda till ytterligare bebyggelse som alstrar trafik och parkeringsytor till området. Området anses vara ett mycket viktigt rekreationsområde som ger motvikt till stadens intensitet. Friytorna anses komma att behövas för de 800 elever som ska gå i skola i området.

Genom medborgardialogen har det framkommit att grönområdet kring Nördfjärden är ett bra komplement till staden och för att staden som helhet ska upplevas som attraktiv. Grönområdet ska vara till för alla och ses som en viktig friyta för motion, rekreation, avkoppling och som social mötesplats.

För att främja en jämlik folkhälsa och vardagsnära utevistelse visar forskning att 300 meter är en gräns för hur långt man är beredd att gå till ett grönområde för att göra det ofta. Detta är särskilt viktigt för grupper som barn, äldre och funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller förflytta sig längre sträckor .

Målgruppsperspektiv och hållbar framtid

Inför att ett planprogram för området ska tas fram är det viktigt att omdömesfullt avväga områdets användning och framtid. Det som bestäms i ett planprogram kommer sannolikt att påverka livet i området, staden och hela kommunen under väldigt lång tid framöver. En långsiktig hållbar utveckling av området är därför eftersträvansvärd. Här är det viktigt att ta tillvara olika målgruppers perspektiv såsom barn och unga, äldre, kvinnor och män, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Det alla dessa grupper har gemensamt är att områdena är flitigt välbesökta och mycket viktiga. Områdenas bästa tillgång är vattnet. Gemensamt är även att man tillönskar fler sittplatser och bättre belysning till området. Man vill inte att det byggs hus i områdena. Och de flesta önskar mindre trafik inom området.

Gröna områden extra viktiga i förändrade tider

Under våren 2020 förändrades mycket och mest påverkades livet i våra städer. I och med nya tider som råder med distansering kan trivsamma gröna ytor, särskilt vattennära områden centralt, bli värdefullare än vi tror i en framtid. För att undvika ensamhet och skapa möjligheter att kunna mötas behöver vi utrymme utomhus. Parker och grönområden är viktiga för en stad och dess invånare ur många aspekter, men i och med pandemin skapades ytterligare ett starkt argument - människor behöver platser att vistas på utomhus utan trängsel, både för den egna hälsan skull men även för att underlätta för den sociala gemenskapen. Områdena kring Nördfjärden tillgodoser dessa behov idag. Bostadsbebyggelse skulle gynna några få som får privilegiet att ha vattenutsikt på bekostnad av den bredare allmänheten.

Urval av ett antal inskickade bilder på respondenternas favoritplatser kring Nördfjärden

spark på isbanan vid NördfjärdenVy Nördfjärden kvällshimmelskridskoåkare isbanan i motljusBåtvy mot Tages broskogsdungeKvällsdoppMiljöbild NördfjärdenSUP med hundVy StrömlidaSödra hamnFrisbeegolf, korg i kvällsljusNärbild skidspårVy aktivitetspark med fotbollstält i bakgrundenTräningsmaskiner utomhusHundbild isbananVy isbananVy NördfjärdenIsbanan i motljusHundbild isbananVy in mot Piteå från isbananHundbild isbananskogsdunge

Efter medborgardialogen har det tagits fram en sociotopkarta av grönområdena kring Nördfjärden. Kartan beskriver friytorna värderade som livsrum för människor. Den beskriver platsens sociala och kulturella värden utifrån genomförd medborgardialog och observationer i området. Nedan kan ni se sociotopkartan för Nördfjärden.

Sociotopskarta, sociotopsvärden - Strandpromenad Vinteraktiviteter Sommarvattenaktiviteter Badplats Bollspel Aktivitetspark Lekplats Park Socialt nav Pedagogisk läromiljö Naturupplevelse Evenemangsområde Skolundervisning

Bildtext: Översiktlig redovisning av användning och upplevelser i utemiljön kring Nördfjärden. Sociotopvärdena har bedömts utifrån omfattande observationer samt enkätundersökning, vandringar och möten med människor som brukar vistas i området.

Karta över medborgarförslag

Utifrån sociotopkartan och medborgardialogen om områdets framtid har en karta på medborgarnas förslag till utveckling tagits fram. Observera att detta är medborgarnas förslag och inte ett beslut på att detta ska genomföras. Se kartan nedan.

karta över medborgarförslag, Bättre snöröjning Fler sittplatser Bättre belysning Allergivänlig växtlighet Hundlatriner Asfaltering av gångvägar Röjning av vegetation Fler ätbara buskar och träd Fler picknick-/grillplatser Fler sociala ytor Behålla stora, öppna ytor Skräpkorgar Metbryggor Skolskogar Ny lekpark Café/servering Utveckling av strandpromenad Upprustning av loge PIF-träningsanläggning Utveckling av badplats Tillgängliga toaletter Utveckling av aktivitetspark Fler aktivitetsanläggningar Ungdomsgård Mötesplatser Biograf Uterink Tydligare parkering Mysigare miljöer Badbrygga vid Svartudden Upprustning av lekpark

Bildtext: Kartan redovisar översiktligt medborgarnas förslag till utveckling av området. Förslagen har inkommit under enkätundersökning samt under vandringar och möten med människor som brukar vistas i området.

Sidan kontrollerad: 2020-12-04 11:25:51