Analys och slutsatser

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Analys och slutsatser

Genom medborgardialogen har det framkommit att grönområdet kring Nördfjärden är ett bra komplement till staden och för att staden som helhet ska upplevas som attraktiv. Grönområdet ska vara till för alla och ses som en viktig friyta för motion, rekreation, avkoppling och som social mötesplats.

För att främja en jämlik folkhälsa och vardagsnära utevistelse visar forskning att 300 meter är en gräns för hur långt man är beredd att gå till ett grönområde för att göra det ofta. Detta är särskilt viktigt för grupper som barn, äldre och funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller förflytta sig längre sträckor .

Målgruppsperspektiv och hållbar framtid

Inför att ett planprogram för området ska tas fram är det viktigt att omdömesfullt avväga områdets användning och framtid. Det som bestäms i ett planprogram kommer sannolikt att påverka livet i området, staden och hela kommunen under väldigt lång tid framöver. En långsiktig hållbar utveckling av området är därför eftersträvansvärd. Här är det viktigt att ta tillvara olika målgruppers perspektiv såsom barn och unga, äldre, kvinnor och män, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Det alla dessa grupper har gemensamt är att områdena är flitigt välbesökta och mycket viktiga. Områdenas bästa tillgång är vattnet. Gemensamt är även att man tillönskar fler sittplatser och bättre belysning till området. Man vill inte att det byggs hus i områdena. Och de flesta önskar mindre trafik inom området.

Gröna områden extra viktiga i förändrade tider

Under våren 2020 förändrades mycket och mest påverkades livet i våra städer. I och med nya tider som råder med distansering kan trivsamma gröna ytor, särskilt vattennära områden centralt, bli värdefullare än vi tror i en framtid. För att undvika ensamhet och skapa möjligheter att kunna mötas behöver vi utrymme utomhus. Parker och grönområden är viktiga för en stad och dess invånare ur många aspekter, men i och med pandemin skapades ytterligare ett starkt argument - människor behöver platser att vistas på utomhus utan trängsel, både för den egna hälsan skull men även för att underlätta för den sociala gemenskapen. Områdena kring Nördfjärden tillgodoser dessa behov idag. Bostadsbebyggelse skulle gynna några få som får privilegiet att ha vattenutsikt på bekostnad av den bredare allmänheten.

Sidan kontrollerad: 2020-12-04 12:15:08