Vattenråd

Naturvård

E-post till 


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Åbyälven.
Åbyälven.  Foto: Lennart Lindelöf

Vattenråd

Vattenmyndigheten arbetar för att få viktiga samhällsgrupperingar att aktivt vilja delta i vattenförvaltningen på flera sätt. Vattenmyndigheten och länsstyrelserna har bland annat stöttat utvecklingen av lokala samverkansorgan, så kallade vattenråd.

Vattenråden är ett forum för samverkan mellan alla som är intresserade av vattenfrågor. Ett vattenrådsområde kan omfatta ett eller flera avrinningsområden i inlandet eller ett kustområde. Vattenrådens medlemmar kan bestå av allmänhet, intresseorganisationer, kommuner och företag. De har ingen formell beslutsroll men stödjer och ger underlag till vattenförvaltningens arbete och prioriteringar.

Vattenråden arbetar bland annat med att sprida information om vattendirektivet och vattenförvaltningen. Att ta vara på vattenrådens kunskaper och lämna synpunkter till länsstyrelsen av vattnens status och på hur åtgärdsarbetet ska prioriteras är andra viktiga uppgifter. På länsstyrelserna finns kontaktpersoner för varje enskilt vattenråd för att kunna ge stöd och för att vidarebefordra information och synpunkter till myndigheterna.

I Bottenviken vattendistrikt finns 12 vattenråd, varav två är kustvattenråd. Vattenrådsområdena (VRO) utgörs av flera huvudavrinningsområden från älvar utom ett som är ett kustvattenråd. Piteå kommun berörs av tre vattenråd Piteälvens vattenråd (VRO6), Fyrkantens vattenråd (VRO5) samt Åby-, Byske- och Kågeälvars vattenråd (VRO7)

EU:s vattendirektiv

Vattendirektiv har tagits fram av EU för att skapa en likadan förvaltning av medlemsländernas vatten. EU:s vattendirektiv gäller för sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Alla vatten har ett mål, en miljökvalitetsnorm, som de ska uppnå till 2027, vanligen god ekologisk och kemisk status, men ibland också hög ekologisk status.

Vattenråd är ett forum för regionala och lokala vattenintressenter där berörda aktörer kan mötas och diskutera gemensamma vattenfrågor. Vattenråd är också ett forum där alla inom ett avrinningsområde aktivt kan delta för att påverka vattenförvaltningens inriktning och hur det ska fungera.

Organisation och arbetssätt

Vattenrådets sammansättning speglar lokala behov och intressen. Det finns en styrgrupp med en kontaktperson i varje vattenråd.

Arbetssättet är öppet. Alla synpunkter får komma fram både inom vattenrådet och till länsstyrelsen.

Geografisk indelning är gjord utifrån:

 • Kunskap om vattenresurserna
 • Lämpligt många berörda aktörer
 • Länsstyrelsernas önskemål
 • Redan pågående samverkan inom avrinningsområdetinternationellt samarbete

Styrgrupper

Piteälvens vattenråd (VRO6)
Kontaktperson: Jan Isaksson
Telefon: 0929-552 50
E-post: info@pitealv.se

Styrgrupp:
Jan Isaksson (sammankallande) samt representanter från LRF, skogsstyrelsen, Norra Skogsägarna, Skellefteå kraft, Arjeplogs, Arvidsjaurs, Älvsbyns och Piteås kommun.

Fyrkantens vattenråd (VRO5)

Kontaktperson: Dan Evander
Telefon: 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92
E-post

Styrgrupp:
Dan Evander - Piteå kommun, Sara Chlot - Bodens kommun, Håkan Hultman - LRF, Stig Hällström - Alviks byalag, Margareta Haglund Tjernkvist - Alterdalens bygdeförening. Länsstyrelsens representant är Fredrik Nordblad.

Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd (VRO7)
Kontaktperson: Dan Evander
Telefon: 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92
E-post
Webbplats: Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd  

 

Fördelar med vattenråd:

 • Helhetsperspektiv på vattenresurser
 • Möjlighet för den som deltar att påverka tidigt före beslut
 • Bättre lokal förankring innan beslut
 • Bättre förutsättningar att genomföra åtgärder
 • Aktörer och myndigheter lär av varandra
 • Förenklat samrådsförfarande
 • Kunnigt vattenråd ger tyngd inför beslut

Vattenrådet ska fånga upp kunskap, synpunkter och idéer på det lokala planet och sprida information om utveckling av samhället och verksamheter som påverkar vattnet samt vara kontaktlänk till länsstyrelsen.

De kan även lämna realistiska förslag och kostnadseffektiva lösningar till åtgärdsprogram.

Vart sjätte år tas beslut om en ny förvaltningsplan. Förvaltningsplanen innehåller bland annat miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning.

Vattenråd kan bidra med synpunkter i alla moment i sexårscykeln:

 • Arbetsprogram för ny förvaltningsplan
 • Miljöövervakning
 • Kartläggning och analys
 • Översikt av väsentliga frågor 
 • Förslag till förvaltningsplan 
 • Beslut om förvaltningsplan
 • Gå i takt med vattenförvaltningens 6-årscykel
 • Nära kontakt med länsstyrelsen
 • Lyhörd och lära av varandra
 • Välj viktigaste frågorna

Ekonomi
Ett bildat vattenråd kan ansöka hos Vattenmyndigheten om ekonomiskt bidrag. Pengarna är bland annat avsedda för möteskostnader och ersättning till de ledamöter som företräder ideella föreningar. Vattenråden beslutar själva hur medlen ska användas

Engagemang
Viktigt att vattenråden ser att deras arbete har betydelse. Kanske kan de få utökat ansvar i framtiden.

Samverkan med länsstyrelserna, som driver arbetet med vattenförvaltningen, sker kontinuerligt i vattenråd. Kommuner, organisationer, företag, enskilda markägare och privatpersoner kan bli medlemmar.

Alla kan bli medlemmar, företag, föreningar, organisationer och enskilda. Det kostar ingenting att vara medlem och du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig.

Exempel på hur man berörs:

Kommuner

 • Planering, översiktsplaner och detaljplaner måste planeras så att miljökvalitetsnormer inte överskrids.
 • Prövningar enligt miljöbalken ska ta hänsyn till miljökvalitetsnormer som inte får överskridas
 • Åtgärder kan bli aktuella i åtgärdsprogram.

Verksamhetsutövare

 • Prövningar enligt miljöbalken ska ta hänsyn till miljökvalitetsnormer som inte får överskridas.
 • Åtgärder kan bli aktuella i åtgärdsprogram.

Organisationer, enskilda

 • Synpunkter på vilken miljökvalitetsnorm som föreslås kan finnas.
 • Åtgärder kan bli aktuella i åtgärdsprogram, t. ex. för jord– och skogsbruk och enskilda avlopp.

Föreningar

 • Synpunkter på vilken miljökvalitetsnorm och vilka åtgärder som föreslås kan finnas.

Det är enkelt att bli medlem. Anmäl dig med namn och kontaktuppgifter enligt nedan:

Piteälvens vattenråd (VRO6)
Anmälan: info@pitealv.se eller på telefon 0929- 552 50

Fyrkantens vattenråd (VRO5)
Anmälan: Dan.Evander@pitea.se eller telefon 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92

Åby-, Byske- och Kågeälvars vattenråd (VRO7)
Anmälan: Dan.Evander@pitea.se eller telefon 0911 – 69 61 06, 0730 - 23 65 92

Sidan kontrollerad: 2024-02-09 15:27:57