Stadsutveckling Sörfjärden

Visionsskisser med ett resecentrum vid Västra kajen, ska ses som diskussionsunderlag inför kommande planeringsskeden. 

Visionsskiss Sörfjärden vinterdag

 Illustrationer: Mandaworks

 
Norrbotniabanan skapar möjligheter. Den nya kustnära järnvägen innebär stora förändringar för centrala Piteå.
 
Nu finns möjlighet att planera för en positiv utveckling av staden. Exempelvis finns möjligheter att tillskapa en ny stadsdel i ett mycket attraktivt läge med närhet till både vatten och och stadskärna. Nya trafiklösningar kan innebära en förbättrad tillgänglighet från stadskärnan ut mot södra hamn. Ambitionen är att tillskapa upp till 1000 nya bostäder på området utan att förvanska dess kvalitéer. Dessa och flera andra frågor undersöks i ett så kallat planprogram för Sörfjärden.

Vad är ett planprogram?

I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval om markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede. Ett planprogram är inte juridiskt bindande, det är vägledande i kommande skeden. Ett planprogram kan i senare skede bestå av flera detaljplaner. Läs mer om kommunens detaljplanering här.