Stadsutveckling

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Stadsutveckling

Piteå vill utvecklas. Ett flertal stora byggprojekt pågår och flera utvecklingsprojekt planeras. Framtidstron och investeringsviljan bland privata företag är stor och Piteå kommun vill utveckla staden. Här har vi samlat information om olika projekt och insatser som bidrar till stadsutvecklingen.

Stadsutveckling öster

När Piteå växer skapas nya bostadsområden österut.

Piteå växer, stadskärnan förtätas och nya bostadsområden skapats - främst i Lågskataområdet norr om staden. Nu påbörjas ett arbete med att utvidga Piteå även österut. Här ingår fritidshusområdena Nötön och Renön där allt fler bosätter sig permanent likväl som det nya bostadsområdet Strömnäsbacken.

Betalparkeringar införs i centrala Piteå

En attraktiv stadskärna kräver ett välfungerande trafikflöde.

Parkeringsfrågan är en strategiskt viktig fråga för kommunen i arbetet med en attraktiv stadskärna. I och med att staden växer, stadskärnan förtätas och vi blir fler piteåbor ökar också kravet på väl fungerande trafikflöden på parkeringsytor i centrum. Därför har kommunfullmäktige beslutat att införa ett nytt sätt att registrera och betala för parkering.

Ett förädlat Rådhustorg

Rådhustorget i Piteå är ett unikt 1600-talstorg.

Nu pågår ett arbete med att utveckla Rådhustorget, en av Piteås främsta kulturmiljöer. Målet är att det förädlade torget – attraktivt, levande och med människan i centrum – ska stå klart till år 2021 när Piteå firar 400 årsjubileum.

Utveckling av Arena Norrstrand

Ny infartsväg planeras till Arena Norrstrand, vy från Norra ringen.

Nu har arbetet med att förbättra trafikmiljön i området vid Arena Norrstrand (Idrottshallarna, den nya fotbollshallen och Folkets hus) gått in nästa fas. Ett förslag är framtaget hur områden kan göras om och medel för ombyggnaden kommer att ansökas i budgeten för 2019-2021.

Utveckling av Universitetsområdet

Universitetsområdet - en hållbar och kreativ stadsdel.

Piteå kommun har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete på Universitetsområdet. Området ska bli en ny myllrande stadsdel med ett levande campus, attraktiva bostäder samt en helt unik kombination av verksamheter inom kulturella och kreativa näringar likväl som inom energi och miljöteknik.

Sidan kontrollerad: 2014-06-04 11:04:37