KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

FoU-nytt januari 2023

Publicerad 2023-02-06 08:25:28
Kategori Skola

FoU-nytt januari 2023

För FoU-teamets del har januari 2023 präglats av såväl tillbakablickar som framåtsyftande arbete. Med utgångspunkt i den verksamhetsberättelse som skrevs i slutet av 2022 har teamet besökt rektorerna i grundskolan och gymnasiet för att få deras inspel på genomförda och kommande aktiviteter. Rektorerna har vid dessa träffar skrivit om det FoU-arbete som bedrivs ute på skolorna idag, om utmaningar och möjligheter de möter i sina specifika verksamheter samt om idéer och önskemål vad gäller FoU-teamets fortsatta verksamhet. Rektorernas redogörelser kommer att vara en viktig del i teamets planeringsarbete för 2023.

Flera projekt pågår för närvarande inom Utbildningsförvaltningen; Läskraft, Examensarbete i samverkan och Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan. Här följer en kort lägesrapport från de olika projekten.

-          De forskare och lärare som har processledande funktioner i Läskraft har träffats under en heldag för att planera de tre aktionsforskningsprojekt som kommer att genomföras i skolor i Piteå kommun under 2023–24. En etikprövning för projektet har skickats in.

 

 

-          Två gymnasielärarstudenter vid Luleå tekniska universitet skriver sina examensarbeten i samverkan med Piteå kommun. För att bygga upp strukturer för samverkan om examensarbeten har det i januari 2023 bildats en styrgrupp bestående av vetenskaplig ledare, avdelningschef grundskolan, VFU-samordnare grundskolan och en lärarrepresentant. Lärarrepresentanten (Maria Karlsson, Backgårdsskolan) deltar också i den grupp för samverkan om examensarbeten som finns vid Luleå tekniska universitet och fungerar som en länk mellan de båda grupperna. Styrgruppen utgör en grundkonstellation som varje läsår utökas med de lärare som för tillfället fungerar som biträdande handledare för studenterna samt deras rektorer. Gruppen ska arbeta för att introducera studenterna i kommunens FoU-miljö samt erbjuda dem ett forum för att presentera de praktiknära examensarbeten de har skrivit.

-          I projektet Didaktisk utvecklingsdialog i förskolan har de forskare och lärare som skriver kommentarer till förskollärarnas fallbeskrivningar lämnat in sina texter. Nu pågår förberedelser inför ett dialogmöte i Uppsala i början av februari, där kapitelredaktörer och fallskribenter ska träffas för att arbeta med texterna.

Ulrika Bergmark och Sara Viklund har under januari fortsatt arbetet med Utbildnings-förvaltningens nya FoU-strategi. Ett utkast har skrivits och presenterats för förvaltningschef, verksamhetschef utveckling, avdelningschefer samt lärarrepresentanter. FoU-strategin var också en huvudpunkt vid det PUR-möte som hölls den 31 januari. Där diskuterade ledamöterna utkastet och med utgångspunkt i de synpunkter som kom fram kommer Ulrika och Sara att skriva en version som går ut till rektorerna för att senare under våren fastställas i BUN.

Vid PUR-mötet diskuterades också pågående aktiviteter i FoU-miljön och en ny representant deltog för första gången: Sofie Areljung som är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och handledare till Johanna Jonsson, kommundoktorand för förskolan.

 

 

Under januari har den första nätverksträffen med förskollärare i kommunen anordnats. Vid träffen berättade Johanna Jonsson och Helena Öman om pedagogiska miljöer utifrån olika teoretiska perspektiv. Därefter presenterade Ängens förskola sitt utvecklingsarbete om utemiljön. Det har också hållits ett första möte med de förskollärare som tillsammans med Johanna kommer att utgöra förskolans FoU-team.

Anna Kassfeldt, som arbetat som förvaltningsövergripande förstelärare i teamet, kommer i början av februari att avsluta sitt arbete i teamet för att påbörja en tjänst som utvecklingsledare i Luleå gymnasieskola. Rekrytering av en ny förstelärare för att ersätta Anna pågår.

FoU-teamet

Sidan kontrollerad: 2023-02-06 08:27:05