KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Piteå – Tromsö tur och retur: Lärare och forskare i gränsöverskridande samverkan

Publicerad 2022-10-25 15:23:20
Kategori
Piteå kommuns representanter på konferensen Nordiskt aktionslärande och aktionsforskning
Piteå kommuns representanter på konferensen Nordiskt aktionslärande och aktionsforskning  Foto: Piteå kommun

Piteå – Tromsö tur och retur: Lärare och forskare i gränsöverskridande samverkan

I oktober 2022 genomfördes konferensen Nordiskt aktionslärande och aktionsforskning (Noralf) i Tromsö med temat ”Partnerskap mellom skoler, barnehager og forskere - Muligheter og barrierer”. Konferensen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Tromsö universitet och Åbo Akademi i Vasa och vänder sig till lärare, skolledare, forskare och andra aktörer som intresserar sig för aktionsforskning inom utbildning. Från Piteå kommun deltog fyra förstelärare, en kommundoktorand och en vetenskaplig ledare som presenterade olika forsknings- och utvecklingsarbeten.

- Vad tar vi med oss från konferensen? Vi uppskattade mötet mellan professioners olika perspektiv, eftersom vi har mycket att lära av varandra. Konferensen fokuserade särskilt på dialog, vilket gav givande samtal och inspiration till fortsatt arbete. Vi har fått dela med oss av vårt arbete om forskning och utveckling i Piteå kommun och sedan har vi tagit del av andras kunskaper och erfarenheter. Det blev tydligt hur mycket Sverige och Norge har gemensamt kring samverkan, utbildning och forskning. Konferensen bekräftade att vårt arbete med forskning och utveckling är en aktuell fråga även ur ett nordiskt perspektiv.

Sammanfattningar av våra presentationer

”Vetenskaplighet är som en muskel som behöver regelbunden träning” – ett FoU-teams strategiska och konkreta arbete med forskning och utveckling i skolan
Våren 2022 bildades i Piteå kommun ett forsknings- och utvecklingsteam (FoU-teamet) med fyra magisterutbildade förstelärare och kommunens vetenskapliga ledare, tillika professor vid Luleå tekniska universitet. Teamet arbetar strategiskt och konkret med utveckling av den lokala forsknings- och utvecklingsmiljön i kommunen. I presentationen gavs en inblick i FoU-teamets syfte, målsättning och aktiviteter för att öka lärares vetenskapliga kompetens och förmåga att driva utvecklingsarbete i den egna undervisningen. Även preliminära resultat från en pågående studie om FoU-teamets arbete med fokus på framgångsfaktorer och utmaningar i uppstartsfasen presenterades.

Medverkande: Ulrika Bergmark, vetenskaplig ledare och professor samt Anna Kassfeldt, Christina Wiklund och Linda Wikström, förstelärare.

Lyssna – tolka – skapa: Ett utvecklingsarbete inom musikämnet
Undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett sätt för lärare att uppfylla skollagens krav är att anlägga ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett annat sätt är att inta en aktiv roll i skolforskningen genom att bidra med kontextuell erfarenhet i samarbete med forskarutbildade personer och på så sätt delta i kunskapsproduktionen om den egna praktiken. Läraren blir då forskningsproducent, en forskande lärare. Vid denna presentation beskrevs ett kollegialt samarbete med fokus på en gemensamt utarbetad undervisnings-design inom musikämnet i åk 2. Fem musiklärare vid Musik- och dansskolan i Piteå genomförde ett utvecklingsarbete under våren 2022. Syftet var att undersöka hur undervisningsdesignen påverkade elevernas förmåga att lyssna, tolka och skapa genom olika estetiska uttryck.

Medverkande: Anna-Karin Hagström, förstelärare

Undervisning med fokus på förskolans grundverksamhet – undervisning hela dagen
Piteå kommun har under vårterminen anställt en kommundoktorand med inriktning mot förskolan. Tjänsten består av 80% forskarstudier via Umeå universitet och 20 % utvecklingsarbete inom Piteå kommun. Vid Noralf-konferensen presenterade kommundoktoranden sitt uppdrag och sin forskningsplan som handlar om undervisning och målstyrda processer i förskolan utifrån tid, rum och kunskapsinnehåll. Syftet är att studera det glapp som finns mellan förskollärares helhetsuppdrag och förutsättningar för att kunna bedriva undervisning hela dagen, både i spontana och planerade aktiviteter. I presentationen behandlades forskningsplanens problemformulering, syfte, frågeställningar och metoder.

Medverkande: Johanna Jonsson, kommundoktorand

Sidan kontrollerad: 2022-10-25 15:27:21