Tillsyn av enskilda avlopp

Hälsoskydd - telefontid/tidsbokning

Telefon 0911- 69 70 30
Måndag-fredag 8.30-15.00, lunch 11.30 - 12.30

E-post 

Besöksadress Västergatan 10

Miljöinspektörer som jobbar med hälsoskydd gör en hel del platsbesök så boka tid om du vill vara säker på att träffa en miljöinspektör.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Tillsyn av enskilda avlopp

Piteå kommun har ansvar att bedriva tillsyn för att se till att bristfälliga avlopp åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. I grunden handlar detta om att säkerställa att vi har bra dricksvatten, levande sjöar, rent vatten att bada i en varm sommardag samt friska vattendrag och kustvatten för fiske och rekreation. Om en avloppsanläggning inte bedöms fungera tillfredställande kan vi ställa krav på att anläggningen ska åtgärdas. All tillsyn timdebiteras enligt gällande taxa.

Miljö- och tillsynsnämnden gör både planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Den händelsestyrda tillsynen utförs efter klagomål eller när vi får kännedom om en dålig och/eller gammal avloppsanläggning samt om avloppsanläggningen saknar tillstånd i vårt arkiv.  Den planerade tillsynen sker områdesvis i olika delar av kommunen. När det är dags för tillsyn i ditt område kommer du som fastighetsägare att få ett informationsbrev som beskriver hur och när tillsynen kommer att äga rum.

2023 sker planerad tillsyn till största delen längs med Alterälven och Bertnäsfjärden.

2024-2026 sker planerad tillsyn vid Pitholm, och de delar av Renön och Nötön som inte är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Innan vi kontrollerar en avloppsanläggning på en fastighet får fastighetsägaren information om vår kontroll via ett brev. I brevet finns också en enkät: “Avloppsdeklaration”. Enkäten ska besvaras senast 21 april det året du får din enkät. Ditt enkätsvar kommer att användas som stöd för kontrollen. Det är därför viktigt att du fyller i enkäten så noga du kan. Under maj till september kommer kommunens miljöinspektörer att genomföra tillsynsbesök för att avgöra om avloppsanläggningen fungerar korrekt. Några dagar innan besöket får du ett meddelande via e-post om när tillsynen är planerad för din fastighet. Du får gärna vara med om du har möjlighet. Har du inte angett någon e-postadress ringer vi dig

Om du har en markbaserad rening kan du själv testa ditt avlopp med checklistan ”är ditt avlopp grönt, gult eller rött?”. Har du ett minireningsverk ska du i stället följa tillverkarens skötselanvisningar. Kommer du fram till att avloppet är gult eller rött behöver det åtgärdas.

Om du redan vet att ditt avlopp är dåligt behöver du inte svara på enkäten, men meddela att du avser att söka ett nytt tillstånd. 

Vi påbörjar vår tillsyn 15 maj. Har en komplett tillståndsansökan kommit in före det, utförs ingen tillsyn. Har du inte lämnat in en ansökan innan det datumet kommer vi att genomföra tillsynsbesöket och ta ut en avgift för det.

Hela inspektionen sker utomhus och miljöinspektörerna kan identifiera sig som anställda vid Piteå kommun om du så önskar. De behöver inte komma in i några byggnader och gör inspektionen genom att lyfta på lock, dokumentera utsläppspunkt, fotografera och fylla i en checklista. De använder också enkätsvar som stöd vid kontrollen.

Inspektionen brukar ta 20-30 minuter. 

Efter vår kontroll får du en inspektionsrapport från besöket, där våra miljöinspektörer summerat sin kontroll av din anläggning. Om du har ytterligare synpunkter eller vill tillföra något till ditt ärende, kontakta miljö- och hälsoskydd.

Miljöinspektörerna granskar samtliga uppgifter i ärendet innan ett beslut fattas om din anläggning behöver åtgärdas eller inte. Saknas viktig information kan du bli ålagd att göra undersökningar. Det är då viktigt att du försöker svara på våra frågor så bra som möjligt.

Du kommer att få ett skriftlig meddelande när beslut är fattat. Om vi bedömer att ditt avlopp fungerar bra behöver du inte göra någonting.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud, beroende på vilken typ av brist det rör sig om. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid – vanligtvis två år.

Om du inte håller med om vår bedömning har du alltid rätt att överklaga. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att ditt avlopp uppfyller lagens krav. Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt lagen. Det innebär att du är ansvarig för att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du bygger din anläggning och för att anläggningen sedan byggs enligt beslutet. Du ska också sköta och underhålla din anläggning, samt löpande kontrollera att den fungerar. Mer information om vilket ansvar fastighetsägaren har finns att läsa på avloppsguiden.se

Kommunens ansvar

Miljö- och tillsynsnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet för enskilda avlopp i Piteå kommun. Miljöinspektörerna på avdelningen miljö- och hälsoskydd ansvarar för handläggningen av avloppsärenden. Det är till dem du ska vända dig när du ska anlägga eller åtgärda din avloppsanordning. Miljöinspektörerna ska inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha, deras uppgift är att granska din ansökan och ge råd och vägledning.

Kommunen tar ut en avgift för tillsynsarbetet eftersom tillsynen till allra största del inte är en skattefinansierad verksamhet. Det är fullmäktige som beslutat om taxan för tillsyn enligt miljöbalken.

För handläggningstid tas en timavgift ut. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. Exempel på vad som ingår i timavgiften vid en avloppsinventering är:

  • Projektering och planering av tillsynen
  • Administration och registerhållning
  • Förberedelse inför besök
  • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
  • Eventuella kompletteringar
  • Kontakt med experter, sakkunniga, samt andra regionala och centrala myndigheter
  • Författande av beslut med tillhörande bedömning
  • Eventuella återbesök

Avgiften kan variera från fall till fall, beroende på vilken handläggningstid som krävs i ditt ärende. Uppskattad tidsåtgång per fastighet är cirka fyra till fem timmar, vilket innebär ca 5000 kr. Du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor, det kommer inte påverka din avgift för tillsynen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Sidan kontrollerad: 2023-04-25 15:13:07