KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28
E-post 

Organisationsnummer 212000-2759

Kommunhus/Stadshus

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider på Stadshuset  Vardagar 8-17
Sommartid (15/5-1/9) Vardagar 8-16


 


Ställ en fråga Synpunkten Felanmälan

Resultat och kvalitet

Vi blir fler pitebor
Vi blir fler pitebor

Resultat och kvalitet

Piteå kommuns verksamhet styrs utifrån vision, strategiska områden, mål och målindikatorer och för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och service gör vi utvärderingar. Här hittar du resultat från dialoger och undersökningar och kan jämföra resultat. Dialogen med piteborna är viktigt för att verksamheten ska få ett gott resultat och ge en hög livskvalitet för alla boende i Piteå. Du vet väl att du kan vara med och påverka?

Pitebor trivs och litar på lokalsamhället

Tillitsbarometern visar att 9 av 10 pitebor känner sig mycket trygga i sitt närområde dagtid och nästan 6 av 10 känner sig trygga att gå ut ensam i mörkret. Det är högre än det nationella genomsnittet.

Piteå sticker ut i enkätundersökningen Tillitsbarometern och visar högre tillit till lokalsamhället än genomsnittet för samtliga deltagande kommuner. I tisdags presenterade Lars Trägårdh, historieprofessor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, resultatet av undersökningen under ett seminarium.

Piteborna betygsätter kommunen i medborgarundersökning

1200 pitebor fick under hösten möjlighet att delta i SCB:s medborgarundersökning

Piteå kommun har för sjätte gången deltagit i statistiska centralbyråns, SCB, medborgarundersökning. I undersökningen får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen består av tre delar, kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamhet och inflytandet i kommunen.

Hur upplever Piteås unga sin egen hälsa?

Undersökningen Personligt har genomförts varje år sedan 2008.

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för femtonde gången bland grundskoleelever, skolår 7 och 9, och gymnasieelever, skolår 2. Enkäten genomförs på uppdrag av Kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. Idag, måndag 19 februari, presenteras resultaten av undersökningen under Kommunfullmäktiges sammanträde.

Dialog som väckte frågor

Ett femtiotal personer deltog i dialogen om tillväxt, livsmiljö och service och tjänster.

Den 9 januari genomfördes en medborgardialog med inbjudna representanter från föreningar, företag, institutioner, studieförbund och pitebor. Dialogen är en del av det politiska arbetet med riktlinjer för budgeten 2019. Samtalsledare var Helena Stenberg, kommunstyrelsens ordförande, Anders Lundkvist, kommunstyrelsens vice ordförande och Brith Fäldt, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Över 42 000 pitebor i september!

På väg mot målet. 42 124 pitebor i september.

Piteå fortsätter att växa! I september i år nådde Piteå kommun ett delmål i befolkningstillväxten: 42 124 personer var då skrivna i kommunen. Målet är 43 000 pitebor år 2020.

Rapport - Medborgardialog Enkelt avhjälpta hinder (EAH)

Piteås fysiska utemiljö ska vara tillgänglig och användbar för alla.

Under våren 2017 genomfördes en medborgardialog via kartverktyget ”Cityplanner”. Pitebor bjöds in att delta i dialogen via kommunens hemsida och via Facebook. De kunde gå in och registrera synpunkter/hinder på en karta och komplettera med text.

Statistiksurr - tillgänglig återvinningscentral

Det är hög tillgänglighet vid återvinningscentralen i Piteå

Invånarna i Piteå är duktiga på återvinning, bättre än de flesta kommuner i Sverige. Enligt Avfall Sverige senaste undersökning (2014) samlades 59 procent av pitebornas hushållsavfall in till materialåtervinning, riksgenomsnitt 39 procent.

Statistiksurr - dialog med unga & studenter

Med den nya jämförelsetjänsten är det lätt att få en inblick i Piteå kommuns verksamheter

I enkäten Student Tycker 2016 som besvarades av studenter på Musikhögskolan tyckte 91 procent att de skulle kunna rekommendera andra att flytta till Piteå. Det är en ökning på fem procent sen undersökningen gjordes 2014. I enkäten Unga Tycker 2016 där ungdomar 13-19 år svarat på undersökningen, uppger drygt 84 procent att de skulle kunna rekommendera andra att flytta till Piteå. Detta är också en ökning med nästan fem procent sen 2014.

Statistiksurr - särskilt boende

Jämför särskilda boenden för äldre i kommunens jämförelsetjänst

Behöver du eller någon anhörig information om kommunens särskilda boenden för äldre, de finns nu i kommunens nya jämförelsetjänst.

Statistiksurr - medborgarundersökning

Medborgarundersökningar ger kommunen intressanta jämförelsetal i det löpande förbättringsarbetet

SCB:s medborgarundersökning genomförs udda år i Piteå kommun, så nu är det dags igen. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.