Skötsel och dispenser

Hälsoskydd - telefontid/tidsbokning

Telefon 0911- 69 70 30
Måndag-fredag 8.30-15.00, lunch 11.30 - 12.30

E-post 

Besöksadress Västergatan 10

Miljöinspektörer som jobbar med hälsoskydd gör en hel del platsbesök så boka tid om du vill vara säker på att träffa en miljöinspektör.


KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Skötsel och dispenser

Som fastighetsägare är du ansvarig för din avloppsanläggning, både vad gäller utförande, drift, skötsel och att den inte förorenar eller gör någon sjuk.

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och underhåller den på rätt sätt. Dålig skötsel kan kosta mycket pengar då avloppsanläggningen kan sluta fungera. I värsta fall kan det leda till att din egen och andras dricksvattenbrunnar förorenas eller att avloppsanläggningen slutar fungera. Det bidrar även till övergödning och algblomning i våra hav och sjöar.

Några allmänt hållna råd:

 • dag- eller dräneringsvatten eller vatten från garage ska inte belasta avloppsanläggningen
 • disk- och tvättmedel utan fosfater bör användas
 • häll inte läkemedel, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier i avloppet.

Om ditt fritidshus inte används eller om ni ska vara bortresta under en längre tid kan det var idé att söka dispens från slamtömning. Möjligheten till detta regleras i Piteå kommuns avfallsföreskrifter. Det finns undantag från dessa föreskrifter som gör att du kan få uppehåll från den årliga tömningen.

Kortare uppehåll, upp till 12 månader, söker du hos Pireva.

Ansökan om uppehåll för en längre tid än 12 månader ska du göra hos kommunen senast första maj det år ansökan avser. Detta gäller även fastigheter som är öde. Kommunen tar ut en avgift för prövning av din ansökan. Du ansöker via vår e-tjänst

Du kan söka dispens för:

 • Uppehåll i tömning av enskild avloppsanläggning
 • Tömning av slamavskiljare och kompostering eller spridning av slam på egen jordbruksfastighet
 • Tömning av slamavskiljare och spridning av slam på annans jordbruksfastighet

Följande villkor gäller för uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank:

 • Uppehåll kan endast ges för godkänd avloppsanläggning
 • Fastigheten kommer inte att nyttjas under det kalenderår ansökan avser.
 • Ansökan ska vara Samhällsbyggnad, Miljö- och hälsoskydd tillhanda senast 1 maj det år ansökan avser.
 • Fastigheten är så belägen att transporttekniska eller andra särskilda skäl motiverar avsteg från huvudregeln om årlig tömning.

Följande villkor gäller för tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet:

 • På fastigheten, där spridning sker, bedrivs ett aktivt jordbruk
 • Tillgång till slamsugare finns
 • Jordbruksfastigheten, där spridning sker, förfogar över egen eller arrenderad odlingsbar mark, lämplig för nedbrukning av slammet
 • Slammet nedbrukas i så nära anslutning till utspridningen som möjligt (d v s samma dag), lämpligen i samband med vår- eller höstspridningen
 • Spridning får inte ske på betesmark eller på mark avsedd för hö- eller ensilageberedning
 • Spridning av slam får inte utföras på sådant sätt att olägenheter uppstår för närboende eller att förorening av vattentäkter och vattendrag riskeras
 • För undvikande av spill och läckage skall all transport av slam på vägar ske i täta och utvändigt väl rengjorda tankar
 • Slamavskiljaren töms vid behov, dock minst en gång per år.
 • Spridning av slam på frusen mark är inte tillåten. Generellt spridningsförbud råder från 1 december till 28 februari.

Sluten tank

Har du en sluten tank som en vattentoalett är ansluten till ska du kontrollera att tanken och tilloppsledningarna är täta. Du bör även installera ett överfyllnadslarm om du inte redan har ett. Larmet ska kontrolleras regelbundet.

Ett larm för driftstopp kan vara en bra försiktighetsåtgärd.

Slamavskiljare

Har du en avloppsanläggning med slamavskiljare ska den tömmas regelbundet. Många av slamavskiljarna behöver återfyllas för att fungera. Gör i så fall det från sista kammaren för att undvika att slam spolas ut i det efterföljande reningssteget.

Minireningsverk

Har du ett minireningsverk rekommenderar vi att du tecknar ett serviceavtal med ett företag som utbildats på just ditt reningsverk. Du kan också sköta verket på egen hand, i så fall behöver du ha en skriftlig egenkontroll som du ska hålla uppdaterad regelbundet. I denna ska du anteckna de olika skötselåtgärder som görs, resultat från provtagningar mm.

Om du misstänker att din avloppsanläggning inte fungerar tillfredställande kan du kontrollera det med hjälp av checklistan ”är ditt avlopp rött, gult eller grönt?”

Mer information finns på avloppsguiden.se

Sidan kontrollerad: 2023-04-24 09:37:32