Kriterier - komplett lista

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Kriterier - komplett lista

Styrning och organisation

Ekonomi & resurser

 • På arbetsplatsen utses två anställda som ansvarar för arbetet med #viresergrönt. 1 poäng

Två anställda utses som är ansvariga för arbetet med #viresergrönt på arbetsplatsen. Båda genomför vår introduktionsutbildning (ca 2 timmar). På en lite större arbetsplats kan ett tips vara att bilda en arbetsgrupp som tillsammans jobbar med frågorna.

 • Pengar finns under året för arbetet med #viresergrönt. 1 poäng

Under året som arbetsplatsen deltar i #viresergrönt finns det pengar att använda för olika förbättringar eller aktiviteter som görs på arbetsplatsen. Pengarna behöver inte ha budgeterats för just detta ändamål i förväg.

 • Arbetsplatsen budgeterar årligen resurser för att arbeta med att öka andelen hållbara resor bland de anställda. 3 poäng

Arbetsplatsen har avsatt medel för att till exempel genomföra aktiviteter, köpa in tjänstecyklar eller förbättra cykelparkeringen. I detta kriterium ingår inte personresurser.

Resepolicy & riktlinjer

 • Nyanställda får information om arbetsplatsens arbete med hållbart resande. 1 poäng

I rutinen för introduktion av nyanställda ingår information om hållbart resande och var den anställde hittar tjänstecyklar, busskort och annat som underlättar att resa hållbart i tjänsten men även till och från jobbet.

 • Arbetsplatsen har en resepolicy som främjar hållbart resande. 1 poäng

I resepolicyn ska hållbara färdmedel förordas vid tjänsteresor. Det är ett plus om den även förordar hållbara resor till och från arbetet. Resepolicyn ska vara känd av medarbetarna.

 • Arbetsplatsen arbetar aktivt med sin resepolicy som främjar hållbart resande. 2 poäng

Ett kontinuerligt arbete görs på arbetsplatsen för att kunskapen och kännedomen om resepolicyn ska vara god bland de anställda och bidra till hög efterlevnad. Detta kan till exempel göras vid arbetsplatsträffar.

 • Arbetsplatsen tillåter att de anställda arbetar hemifrån delar av sin arbetstid. 2 poäng

Hemarbete bidrar till ett minskat behov av resor till och från arbetsplatsen. Att hemarbete tillåts ska vara uttalat av arbetsplatsens ledning eller finnas beslutat i något styrdokument, tex resepolicyn.

 • Arbetsplatsens chefer reser hållbart. 2 poäng

Att arbetsplatsens chefer reser hållbart och följer arbetsplatsens resepolicy är viktgt för att föregå med gott exempel och inspirera medarbetarna att göra det samma. Minst hälften av cheferna på arbetsplatsen reser hållbart till och från arbetet och då de gör tjänsteresor för att kriteriet ska uppnås.

 • Arbetsplatsen följer årligen upp arbetet och utfallet med sin resepolicy. 3 poäng

En årlig sammanställning görs över hur de anställda rest under året och en jämförelse görs med de riktlinjer som gäller enligt arbetsplatsens resepolicy.

 • En avgift tas ut för bilparkering vid arbetsplatsen. 3 poäng

Undersökningar visar att det är större chans att de anställda väljer att gå, cykla eller åka kollektivt till och från jobbet om en avgift tas ut för att parkera bilen vid arbetsplatsen.

Resvaneundersökning

 • En resvaneundersökning ska genomföras på arbetsplatsen. 1 poäng

Med hjälp av en resvaneundersökning får arbetsplatsen fram hur de anställda reser idag och varför de reser på detta sätt. Alla arbetsplatser som deltar i #viresergrönt får hjälp att genomföra en resvaneundersökning om de önskar.

 • Resvaneundersökningens resultat ska kommuniceras till de anställda. 1 poäng

För att skapa förståelse och delaktighet i arbetet med att förändra resvanorna är det bra att alla på arbetsplatsen känner till nuläget. Resultatet från resvaneundersökningen kan till exempel redovisas vid en arbetsplatsträff eller på intranätet.

En plan för att förändra de anställdas resvanor ska tas fram med hjälp av resultatet från resvaneundersökningen. Planen ska följs upp. 3 poäng
Utifrån resultatet av resvaneundersökningen och de problemområden som kommit fram i denna tas en plan fram för vilka saker som behöver förbättras eller förändras på arbetsplatsen för att förenkla för de anställda att välja hållbara färdmedel vid pendling och tjänsteresor. Arbetet med planen följs upp.

Uppmuntra medarbetarna till mer hållbart resande

 • En aktivitet ska under året genomföras på arbetsplatsen för att uppmuntra de anställda att resa mer hållbart. 1 poäng

Exempel på en aktivitet kan vara en reseutmaning för de anställda, en prova-på-dag eller en temaföreläsning på arbetsplatsen.

 • Under året ska två aktiviteter genomföras på arbetsplatsen för att uppmuntra de anställda att resa mer hållbart. 2 poäng

Exempel på aktiviteter kan till exempel vara en reseutmaning för de anställda, en prova-på-dag eller en temaföreläsning på arbetsplatsen.

 • Under året ska minst tre aktiviteter genomföras på arbetsplatsen för att uppmuntra de anställda att resa mer hållbart. 3 poäng

Exempel på aktiviteter kan till exempel vara en reseutmaning för de anställda, en prova-på-dag eller en temaföreläsning på arbetsplatsen.

Förutsättningar på arbetsplatsen

Cykelparkering

 • På arbetsplatsen finns det en cykelparkering utan väderskydd där det är möjligt att låsa fast cykeln i ramen. 1 poäng

Cykelparkeringen ska vara lättillgänglig och placerad i närheten av entrén. Cykelparkeringen ska tas om hand året om och snöröjas vintertid. Det ska finnas tillräckligt med platser för både anställda och besökare.

 • På arbetsplatsen finns det en väderskyddad cykelparkering utomhus där det är möjligt att låsa fast cykeln i ramen. 2 poäng

Cykelparkeringen ska vara lättillgänglig och placerad i närheten av entrén. Cykelparkeringen har tak för att skydda de parkerade cyklarna från regn och snö. Cykelparkeringen ska tas om hand året om och snöröjas vintertid. Det ska finnas tillräckligt med platser för både anställda och besökare.

 • På arbetsplatsen finns det en lättillgänglig cykelparkering inomhus eller i ett låst fristående cykelgarage där de anställda har möjlighet att parkera sin cykel. 3 poäng

Cykelparkeringen ska vara lättillgänglig och placerad i närheten av entrén. Det ska vara lätt att ta sig in och ut ur cykelparkeringen med sin cykel, det får gärna finnas automatiska dörröppnare. Om det finns nivåskillnader för att nå parkeringen ska det finnas ramp eller liknande. Anslutningen till cykelparkeringen ska snöröjas vintertid. Det ska finnas tillräckligt med platser för de anställdas cyklar.

Cykelpump & verktyg

 • Det finns en cykelpump att låna på arbetsplatsen. 1 poäng

Ckelpumpen är en manuell hand- eller fotpump. Denna ska finnas på en lättillgänglig plats och medarbetarna ska känna till var den finns.

 • Det finns enklare verktyg att låna på arbetsplatsen. 1 poäng

Detta kan till exempel vara insexnyckel, skiftnyckel, kedjeolja eller lagningskit för punktering. Verktygen ska finnas på en lättillgänglig plats som medarbetarna känner till.

 • På arbetsplatsen finns en kompressorpump som de anställda kan använda. 3 poäng

Kompressorpumpen ska finnas på en lättillgänglig plats och medarbetarna ska känna till var den finns och hur den fungerar. Extra bra är det om kompressorpumpen placeras så att den även kan användas av besökare och andra som passerar arbetsplatsen. På så sätt bidrar ni till ett mer cykelvänligt samhälle.

Omklädning & förvaring

 • På arbetsplatsen finns torkrum eller torkskåp som de anställda kan använda. 2 poäng

Tyvärr är det inte alltid solsken och blå himmel. Dagar då det regnar behöver anställda som går eller cyklar till arbetsplatsen någonstans att torka sina kläder så att de är torra att använda igen vid hemresan.

 • På arbetsplatsen är det möjligt för de anställda att duscha och byta om. 2 poäng

För anställda som har ett längre avstånd till och från arbetsplatsen kan möjligheten att byta om och duscha vara det som avgör att man väljer ett aktivt färdsätt till och från jobbet.

Möjliggöra hållbara pendlingsresor

Pendla med kollektivtrafiken

 • På arbetsplatsen finns möjlighet till flexibla arbetstider alternativt start- och sluttider som anpassats för att möjliggöra pendling med kollektivtrafik. 2 poäng

Flexibla arbetstider ökar möjligheten att arbetstiderna passar kollektivtrafikens tidtabell. För de som pendlar från orter med glesare kollektivtrafik är detta särskilt viktigt för att möjliggöra resande med kollektivtrafiken. Detta ska vara uttalat på arbetsplatsen och gälla för alla medarbetare.

 • De anställda får arbeta under kollektivtrafikresor till och/eller från arbetet och tillgodoräkna denna tid som arbetstid. 3 poäng

Resorna som avses i detta kriterium är endast pendlingsresor till och från arbetsplatsen. Tjänsteresor ingår ej.

 • Arbetsplatsen erbjuder de anställda kollektivtrafikkort eller liknande som de kan använda vid resor till och från arbetet. 3 poäng

Arbetsgivaren erbjuder förmånliga lösningar eller står för resan om man väljer kollektivt resande till och från arbetet.

Pendla till fots eller med cykel

 • Arbetsplatsen erbjuder årligen service av de anställdas privata cyklar. 3 poäng

De anställda ska känna till att de har denna möjlighet.

 • De anställda får använda arbetsplatsens tjänstecyklar även på fritiden. 3 poäng

De anställda ska känna till att de har denna möjlighet.

 • Arbetsplatsen erbjuder förmånscyklar till de anställda. 3 poäng

Arbetsplatsen erbjuder möjlighet att köpa cykel genom bruttolöneavdrag.

 • De anställda får använda arbetstid alternativ friskvårdstid för restid och ombyte vid aktivt resande till och från jobbet. 3 poäng

Detta kriterium avser resor som görs till fots eller med cykel och ska vara uttalat av ledningen eller finnas i till exempel resepolicyn.

Möjliggöra hållbara tjänsteresor

Besök till arbetsplatsen

 • Besökare informeras om hur man tar sig till arbetsplatsen med hållbara färdmedel. 1 poäng

Informationen kan till exempel finnas tillgänglig på arbetsplatsens externa hemsida.

Resfria möten

 • På arbetsplatsen uppmuntras digitala möten. 1 poäng

Detta ska vara uttalat av arbetsplatsens ledning eller finnas beslutat i något styrdokument, till exempel i resepolicyn.

 • På arbetsplatsen finns utrustning för att genomföra digitala möten.1 poäng

I arbetsplatsens mötesrum finns utrustning för att genomföra digitala möten, till exempel kamera, ljudsystem och storbildsskärm.

Tjänsteresor med cykel

 • På arbetsplatsen finns det cyklar som de anställda kan använda vid resor i tjänsten. 1 poäng

Cyklarna ska minst vara utrustade med broms, reflexer, ringklocka och lysen fram och bak. Det ska finnas någon som är ansvarig för tjänstecyklarna och ser till att de sköts om och underhålls. Cyklarna ska gå att använda vintertid och då vara utrustade med vinterdäck. Tjänstecyklarna ska vara placerade på en lättillgänglig plats. Antal tjänstecyklar ska vara anpassat efter arbetsplatsens behov. De anställda ska veta var cyklarna förvaras och hur de bokas.

 • Det finns cykelhjälmar som de anställda kan låna och använda vid resor i tjänsten. 1 poäng

Det ska finnas cykelhjälmar så att det motsvarar antalet tjänstecyklar. Dessa ska förvaras på en lättillgänglig plats.

 • På arbetsplatsen finns det elcyklar som de anställda kan använda vid resor i tjänsten. 2 poäng

Elcyklarna ska minst vara utrustade med broms, reflexer, ringklocka och lysen fram och bak. Det ska finnas någon som är ansvarig för elcyklarna och ser till att de sköts om och underhålls. Elcyklarna ska gå att använda vintertid och då vara utrustade med vinterdäck. Tjänstecyklarna ska vara placerade på en lättillgänglig plats. Antal elcyklar ska vara anpassat efter arbetsplatsens behov. Medarbetarna ska känna till var elcyklarna finns och hur de används.

 • På arbetsplatsen finns det cyklar för olika ändamål som de anställda kan använda vid resor i tjänsten. Detta kan till exempel vara lådcyklar eller cykelkärror. 3 poäng

Cyklarna ska minst vara utrustade med broms, reflexer, ringklocka och lysen fram och bak.Det ska finnas någon som är ansvarig för tjänstecyklarna och ser till att de sköts om och underhålls. Cyklarna ska gå att använda vintertid och då vara utrustade med vinterdäck. Tjänstecyklarna ska vara placerade på en lättillgänglig plats. Antal cyklar ska vara anpassat efter arbetsplatsens behov. Vilka cykelmodeller som ingår i cykelpoolen styrs av behovet på arbetsplatsen.

 • De anställda får ersättning då de använder sin egen cykel vid resor i tjänsten. 3 poäng

På samma sätt som många ersätts då de använder sin privata bil i tjänsten ska även de anställda som använder sin privata cykel i tjänsten ersättas för detta.

Tjänsteresor med kollektivtrafiken

 • På arbetsplatsen finns det kollektivtrafikkort som de anställda kan använda vid resor i tjänsten. 1 poäng

Det ska finnas någon som är ansvarig för att korten fungerar och går att använda. Antal kollektivtrafikkort ska vara anpassat efter arbetsplatsens behov och medarbetarna ska känna till var dessa finns.

 • De anställda kan lätt hitta information om möjligheten att resa med kollektivtrafik vid tjänsteresor. 1 poäng

De anställda kan lätt hitta information om till exempel var närmsta busshållplats finns, var de hittar tidtabeller och hur de betalar för resan. Informationen kan exempelvis finnas på intranätet eller på annan känd plats på arbetsplatsen.

 • Vid längre tjänsteresor med nattåg räknas hela resan som arbetstid/restid. 3 poäng

Anställda som väljer att resa med nattåg vid längre tjänsteresor får räkna alla resans timmar som arbetstid alternativt restid.

Sidan kontrollerad: 2022-01-11 15:35:55