Mål 5 - Jämställdhet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Jämställdhet handlar om samma möjligheter för kvinnor och män.
Jämställdhet handlar om samma möjligheter för kvinnor och män.  Foto: Getty Images

Mål 5 - Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

Sju gånger fler kvinnor (36 procent) än män (fem procent), 16-84 år, i Piteå har avstått från att gå ut själv på grund av rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad.

Män i Piteå har högre medianinkomst än i länet och riket, medan kvinnorna i Piteå har lägre medianinkomst än i länet, och något lägre än i riket. Sammanräknad medianinkomst för förvärvsarbetande (20 år och äldre) visar att könsskillnaden i Piteå är större jämfört med i länet och i riket. I Piteå är kvinnornas medianinkomst 72 procent av männens. Motsvarande siffra för riket är 76 procent.

Fler kvinnor än män tar ut föräldrapenningdagar. Över tid har trenden varit en minskning av uttagna föräldrapenningdagar för kvinnor och en ökning av uttaget för män. Denna trend ses i hela riket.

Fler män än kvinnor pendlar ut ur kommunen för att arbeta. Det kan innebära mer dubbelarbete för kvinnor genom mer ansvar för hemarbete, barn och anhörigstöd.

I undersökningen ”Personligt 2019” (årlig undersökning om elevers hälsa i skolår sju och nio samt på gymnasiet i skolår två) framkommer att det är fler tjejer än killar som uppger att de har problem med ont i magen, huvudvärk, stress, nedstämdhet och sömnproblem flera gånger i veckan eller stort sett varje dag. Även fler tjejer än killar uppger att de blivit kränkta och mobbade.

Jämställd service

Piteå kommun arbetar för att uppnå ett jämställt samhälle och erbjuda en jämställd service till alla medborgare. Jämställdhet är en del av utbildning för nya chefer. Alla personalpolitiska dokument jämställdhetsintegreras. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen.

Läs mer om kommunens arbetet med jämställdhet 

Könsuppdelad statistik

För att synliggöra kvinnor och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov använder Piteå kommun sig av könsuppdelat statistik. Vid medborgardialoger lyfts och urskiljs både kvinnors och mäns, flickors och pojkars perspektiv. Tillgång till grundläggande fakta om kvinnor och mäns situation i den aktuella verksamheten är en förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhet, sätta upp mål och göra förändringar.

En särskild satsning har gjorts inom området våld i nära relationer i form av kartläggning, rehabiliteringsrutiner och andra insatser. Jämställdhet ingår i utbildningar som erbjuds till företagare.

Du kan verka för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Sveriges mål för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Polisanmälda misshandelsbrott mot kvinnor har senaste 30 åren ökat med 74 procent i Norrbotten. Oftast sker detta inomhus av en person som hon är bekant med. Ofta bevittnar barn misshandel. Det ska inte behöva hända.

Hur kan vi skydda varandra från att det händer?

Vad kan du som arbetsgivare, hyresvärd, privatperson/närstående göra? Nedan får du några tips.

Arbetsgivare
Arbetsplatsen är för många en viktig arena för tidig upptäckt men också för det långsiktiga stödet för den som är utsatt. Arbetet kan vara en trygg arena när resten av livet är i gungning och präglas av oro och otrygghet. Som arbetsgivare är det viktigt att våga fråga och fråga igen. Det finns hjälp att få och även som arbetsgivare kan du ta kontakt med socialtjänstens mottagning för information och vägledning på telefon: 0911-69 75 75.

Hyresvärd
Huskurage som metod tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att ge fler kunskap om våldet och verktyg att agera när oron för att någon utsätts finns där. Tillsammans kan vi skapa tryggare hem och en vardag fri från våld! Att införa Huskurage är enkelt och kostnadsfritt.
Mer info finns på: https://huskurage.se/

Närstående
Att vara närstående till någon som utsätts för våld i nära relation skapar ofta oro och frustration. Det är viktigt att lyssna på den som berättar och inte döma personens agerande. Var tydlig med att du finns där och sluta inte höra av dig trots att du kanske avisas många gånger.

Medmänniska
Som medmänniskor behöver vi agera och visa civilkurage. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I tystnad lever våldet. Om du känner oro för att ett barn far illa eller befinner sig i en miljö där våld kan förekomma kan du använda socialtjänstens E-tjänst för orosanmälan 

Viktiga länkar
Våld i nära relationer i - www.pitea.se

Att bli utsatt för våld i nära relationer - https://www.1177.se

Du som utsätts för våld eller har frågor om våld, är anhörig, eller vän kan alltid ringa Kvinnofridslinjen på 020-505050. Linjen har öppet dygnet runt, är kostnadsfri och syns inte på telefonräkningen.

Om du är ung (mellan 15- 20 år) och utsätts för våld eller har frågor om våld, är orolig anhörig, vän eller den som utsätter en annan, så kan du chatta och läsa mer på: https://ungarelationer.se/

Du som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck eller har frågor, är orolig anhörig eller vän, kan vända dig till http://www.hedersfortryck.se/

Bli en cykel- och/eller simfadder

För oss i Sverige är det självklart att alla lär sig cykla och simma i tidig ålder. Så är det inte i alla kulturer. Många, främst kvinnor och tjejer från andra kulturer, får inte samma möjlighet till dessa kunskaper som bidrar till självständighet i sitt egna liv och som bidrar till att enklare kunna vara delaktig i samhället. Att till exempel kunna åka och bada med sina barn är ett exempel, att kunna ta ett jobb som man kan transportera sig till är ett annat. 

Känner du till någon som vill lära sig cykla eller simma? Erbjud dig att lära ut detta till hen. Du kanske kan bli flyktingvän och bidra till ett självständigare liv för någon genom att lära ut cykling eller simning? 

Gör din röst hörd

Gör din röst hörd och påtala sexistiskt språk och beteende. Dela positiva berättelser som visar på jämställdhet mellan könen och motarbetar stereotyper.

Källa: globalamalen.se

Agera för lika möjligheter

Får flickor och pojkar, kvinnor och män lika möjligheter att exempelvis göra sin röst hörd och utöva sina intressen? Ställ dig själv frågan om du möjliggör detta i olika sammanhang på jobbet eller inom familjen?

Gör observationer på ditt jobb och i de verksamheter du är engagerad i, exempelvis i föreningslivet. Vad ser du? Får flickor och pojkar lika stort utrymme – tidsmässigt och ytmässigt, lika bra träningstider, tillgång till arenor och så vidare? Vem får störst möjlighet (tid och sammanhang) att komma till tals på ditt jobb – kvinnor eller män?

Detta handlar om maktbalans – finns skillnader i möjligheter och förutsättningar? Om du ser skillnader kan du påtala detta, kanske föreslå åtgärder och göra värden mer rättvis.

Utöka din kompiskrets

Om du vill och kan, försök att skaffa både tjej- och killkompisar, kompisar i olika åldrar och med olika bakgrund. Att kunna umgås med människor med olika bakgrund och förutsättningar är roligt och utvecklande. Det kan också leda till att man lär sig förstå hur andra människor fungerar, blir vidsyntare för olikheter och därmed bidrar till samhällsgemenskap och fredlighet . 

Lyft in kunskaper om kvinnor och män i skolarbeten

Om du ska göra ett enskilt arbete eller ett grupparbete i något ämne – ta då reda på hur det ser ut för kvinnor respektive inom det området. Om du skriver till exempel om rymden, hittar du fakta om både kvinnors och mäns resor till rymden? Eller om ni skriver om Vikingatiden, hur såg det ut för kvinnorna under den tiden? Vad gjorde de och hur hade de det? Eller hur många kvinnor och hur många män har fått Nobelpriset i de olika kategorierna? Du kanske kan välja ut och skriva om en kvinna ur historian som har betytt mycket för en viss utveckling i samhället? 

Forska på tjejer och killar

Välj ut några perspektiv och studera hur det ser ut för tjejer och killar på din skola eller i din klass. Du kanske kan undersöka om tjejer och killar får mest tid att prata på lektionerna? Vem som har mest att göra på rasterna – finns det mest saker som tjejer eller killar gillar att göra? Om ni får välja på vad ni ska göra på lektioner – är det tjejerna eller killarna som oftast får bestämma?

Det kanske finns annat du kan studera? Om du har sett att det finns orättvisa skillnader mellan tjejer och killar så kan du berätta det för någon vuxen i skolan som kanske kan hjälpa till att rätta till så det blir rättvist. 

Sidan kontrollerad: 2020-10-05 13:12:17