Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Fredliga och inkluderande samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Piteå kommun har som mål att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Alla har rätt till och ska ges möjlighet att delta i det dagliga samhällslivet på jämlika villkor.

Andelen som avstår från att gå ut ensam på grund av rädsla för överfall, rån eller ofredande är mindre i Piteå jämfört med i riket.
I Piteå är anmälda våldsbrott mindre vanligt än i riket och andra likande kommuner som Piteå. Piteå hade sex anmälda våldsbrott per 1 000 invånare år 2019, jämfört med 11 i riket och närmare nio i liknade kommuner.

Valdeltagandet är ett sätt för medborgarna att påverka politisk inriktning och ett mått på social inkludering utifrån ett medborgar- och demokratiperspektiv. Valdeltagandet i Piteå har ökat de senaste valen och ligger högt i jämförelse med riket. Lägst valdeltagande i senaste kommun-, landstings- och riksdagsval var i valdistrikten Markbygden, Öjebyn centrala samt i Piteå östra (Centrumområdet och del av Häggholmen). Högst valdeltagande i de tre valen var i Böle, Blåsmark och Bergsviken.

Tillgänglighet i fokus

Kommunen arbetar för ett inkluderande samhälle bland annat genom att samtliga bygglovsärenden prövas utifrån tillgänglighet och användbarhet. Alla nya bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Även den fysiska miljön där allmänheten har tillträde ska vara anpassad så att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och förstå när man är framme.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet

Delaktighet

Människor har rätt att vara och känna sig inkluderade, delaktiga och få möjlighet att kunna påverka det samhälle man lever i. Kommunen genomför medborgardialoger i olika sammanhang, ämnesområden och med olika metoder. 

Läs mer om olika sätt att påverka

Brottsförebyggande arbete

Piteå kommun och polisen samverkar i det brottsförebyggande arbetet för ett fredligare samhälle. Varje år undertecknas en överenskommelse där det framgår hur det arbetet ska bedrivas det kommande året. Tillsammans arbetar de brottsförebyggande med barn och ungdomar och verkar för en trygg miljö.

Läs mer om det brottsförebyggande arbetet

Barn och unga

En del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är Pitebor på stan - en samverkan mellan Piteå kommun, polisen och föreningslivet.

Läs mer om Pitebor på stan

Planering av lokalers utformning

Förskolornas lokaler ska vara gestaltade så att pedagogerna kan ha överblick och insyn i alla utrymmen. Syftet med detta är att skapa trygghet hos barnen som vet att pedagogerna ser dem. Överblick och insyn bidrar också till att förebygga situationer där övergrepp skulle kunna ske. Den nya förskolan på Strömnäsbacken är byggd efter dessa principer.

En rutinåtgärd är att en trygghetskartläggning, som utgår från elevernas erfarenheter, alltid görs inför större ny-, om- eller tillbyggnad i grundskolan.

Om vi ska lyssna på barnens och ungdomarnas största problem kring den egna utsattheten så kommer situationen runt duschningen i anslutning till gymnastiken i topp. Under 2020 har ett arbete med att förse alla duschutrymmen med bås och låsbar dörr påbörjats. Arbetet beräknas vara klart under 2021 och då är samtliga idrottshallar där vi har elever från och med årskurs fyra och till och med gymnasiet utrustade.

Engagera dig politiskt

Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar så finns det ett väldigt bra sätt att lösa det på – engagera dig politiskt!

Anordna ett evenemang

Anordna ett evenemang för att lära känna människor i ditt område. Det kan vara ett sportevenemang, en grillfest eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

Känn till dina rättigheter

Genom att vara medveten om de rättigheter du är berättigad till kan du kräva att de uppfylls, och uppmärksamma var det finns brister som måste åtgärdas.

Utnyttja din demokratiska rätt

Se till att utnyttja din demokratiska rätt att rösta fram ledare för landet och i ditt område. Du kan till och med ställa upp i val själv.

Var en mentor

Du har garanterat massor med kunskap och erfarenheter att dela med dig av. Bli mentor åt en ung person och hjälp den personen att få en bättre framtid.

Se till att ditt jobb tar socialt ansvar

Uppmuntra din arbetsplats att ta socialt ansvar och arbeta med civilsamhället och lokala initiativ för att uppnå Globala målen.

Anordna en kurs i konflikthantering

Att kunna lösa konflikter på ett fredligt och bra sätt är en av de viktigaste kunskaperna man kan ha. Be din chef att ta in en expert på konflikthantering som alla på ditt jobb får gå.

Håll koll på nyheterna

Genom att hålla koll på nyheterna får du också koll på vad som händer i världen och i din närhet. Det gör att du kan fatta informerade beslut kring frågor som är viktiga för dig.

Sätt ner foten mot våld mot kvinnor

Om du ser någon vara våldsam mot kvinnor – sätt ner foten, säg ifrån och anmäl det.

Utöka din kompiskrets

Om du vill och kan, försök att skaffa både tjej- och killkompisar, kompisar i olika åldrar och med olika bakgrund. Att kunna umgås med människor med olika bakgrund och förutsättningar är roligt och utvecklande. Det kan också leda till att man lär sig förstå hur andra människor fungerar, blir vidsyntare för olikheter och därmed bidrar till samhällsgemenskap och fredlighet (Annas tips). Även tips för mål 5.

Se till att din skola är inkluderande

Hur ser det ut på din skola? Är det en miljö som inkluderar och behandlar alla rättvist? Om så, uppmärksamma varför det är så viktigt att fortsätta arbeta för att inkludera. Om inte, lyft de utmaningar som finns och vad som behöver förbättras!

Ordna en liten tillställning tillsammans med kompisar i ditt bostadsområde

Anordna ett evenemang för familjer i ditt område så lär ni känna varandra bättre. Det kan vara en femkamp, en utställning av något, en egen föreställning, en grillfest där alla tar med något eget att äta, loppmarknad eller något annat. Genom att lära känna varandra skapar ni en trygg, säker miljö.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 16:14:24