Mål 10 - Minskad ojämlikhet

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Arbetet för alla människors lika värde pågår. ycket värda.
Arbetet för alla människors lika värde pågår. ycket värda.  Foto: Getty Images

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Andelen utrikes födda invånare är låg i Piteå. År 2019 var andelen utrikes födda 18-64 år i Piteå kommun 8,5 procent bland både kvinnor och män, medan motsvarande siffror för riket var 24,9 procent för båda könen. I länet var andelarna 18,6 procent utrikesfödda kvinnor och 15,1 procent utrikesfödda män.

En låg andel utrikesfödda som beviljats uppehållstillstånd i Piteå stannar kvar i kommunen. Av dem som stannar i Piteå efter etableringsuppdraget är det många som kommer ut i arbete eller studier jämfört med i länet och riket.

Piteå har en äldre befolkning än landet som helhet och andelen äldre i befolkningen kommer också att öka ytterligare. Det är en utmaning med att färre behöver försörja fler. Därför är den blygsamma andelen nyanlända som stannar kvar i kommunen en missad chans till befolkningsökning, arbetskraft, minskad försörjningsbörda, ökning av yngre befolkning och tillväxt. Piteå har en låg andel i befolkningen som är 0-19 år och skulle behöva en stor inflyttning av barnfamiljer för att minska försörjningsbördan och för att gynna tillväxt för framtiden.

En tillgänglighetsinventering avseende boendemiljöer för personer med funktionsnedsättning genomfördes 2015 i hela Piteås flerbostadshusbestånd. Inventeringen visade att fler tillgängliga lägenheter behövs, särskilt i Hortlax, Infjärden, Norrfjärden samt på sikt även i Pitholm och Öjebyn. Den stora ökningen av antalet äldre medför att det kommer att finnas färre tillgängliga lägenheter per person över 80 år i framtiden, om inte tillgänglighetsskapande åtgärder vidtas.

Drygt 60 procent av befolkningen bor i Piteås centrala delar (centrum och stadsdelarna), vilket innebär att mindre än 40 procent bor i lands- och glesbygd. Piteå är en bilburen kommun, vilket betyder att många i Piteå använder bil som transportmedel. Nästan dubbelt så många män som kvinnor är bilägare i Piteå. Kollektivtrafik finns, men tidtabellen är begränsad och busslinjerna täcker inte upp hela kommunen. De som bor längre utanför centrum och saknar körkort och tillgång till bil, har begränsade möjligheter att kunna transportera sig. Detta medför större begräsningar för vissa individer och grupper i befolkningen, ofta nyanlända, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Att kunna transportera sig är en förutsättning för att kunna arbeta, studera, kunna göra inköp, komma i kontakt med samhällsservice och utöva fritidsaktiviteter med mera, därför är detta en av Piteås utmaningar.

Piteå ligger bättre till än länet och riket när det gäller tillit till andra människor, även om det är en sjunkande trend.

Trygghet och tillgänglighet

Piteå kommun har som mål att vara tryggt och tillgängligt för alla. Alla ska ha rätt till och ges samma möjligheter gällande arbetsliv, utbildning, friluftsliv, samhällstjänster, information och allt annat som hör det dagliga samhällslivet till. Detta sker genom att följa ett flertal styrande dokument och mäts genom nyckeltal och indikatorer kopplade till målet som finns förankrat i kommunens verksamhetsplan.

Läs mer om kommunens tillgänglighetsarbetet

Läs mer om kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbetet

Mångfald och mänskliga rättigheter

En av kommunens prioriterade målsättningar är att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Piteå kommun arbetar aktivt för att utnämna sig till MR-kommun, den svenska motsvarigheten till Human Rght City. Utnämnandet sker 24 oktober 2020 och innefattar hela platsen Piteå - kommunen, näringsliv, föreningsliv, civilsamhället och pitebor i allmänhet. 

Det är ett sätt att tydliggöra och synliggöra det arbete som görs i olika delar av vårt samhälle för att värna om mänskliga rättigheter. Det är också något samtliga förvaltningar inom kommunen arbetar med.. 

Ett Piteå för alla - webbplats för initiativ, satsningar och mångfaldsarbetet i Piteå

Läs mer om kommunens mångfaldsarbete

Riktlinjer för mänskliga rättigheter- mångfald (pdf)

Internationellt arbete

Piteå kommun är engagerad i ett flertal internationella samverkansprojekt som syftar till att minska ojämlikheten mellan länder och arbeta för en globalt hållbar framtid.

Läs mer om kommunens internationella arbete

Likvärdig skola

Utbildningsförvaltningen drev ett projekt ” Likvärdig skola” under 2018-2019. Bakgrunden är att skillnader mellan elevers förutsättningar till lärande ökar – både i Piteå och i landet i stort. Såväl hälsa som sociala och ekonomiska förhållanden påverkar skolarbetet. Staten satsade på att jämna ut dessa skillnader, vilket har inneburit närmare 14 miljoner kronor extra till kommunen under 2018 och 2019 för detta arbete. 

Boken kommer

Genom satsningen på ”Boken kommer” erbjuder biblioteket sina tjänster till de personer som inte själva kan besöka biblioteket. Det innebär att biblioteket ser till att utbudet av olika former av medier finns tillgängligt för alla, oavsett eventuella funktionsnedsättningar. De tillhandahåller även medier på flera olika språk för personer med annat modersmål än svenska. De erbjuder stöd och hjälp till personer som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Biblioteket arbetar med att tillgängliggöra sina lokaler till besökarna utanför de ordinarie öppettiderna. Tanken är att tillgängliggöra lokalerna alla dagar i vecka, kvällar och helger, året runt.

Barnets behov i fokus

En del barn behöver mer avskildhet än andra, de blir lättare störda och har svårt att fokusera när det händer mycket i rummet. När vi bygger har vi dessa barn i åtanke. Ambitionen är att bygga lokaler där barnen ges möjlighet att dra sig undan stojet, både på sin avdelning, i klassrum och i matsalen. Med utgångspunkt i barnkonventionen har vi under 2020 fokuserat på bemötandet av barn med neuropsykiatriska funktionshinder. I samverkan med skolpsykologerna har vi tagit fram informationsmaterial och haft utbildningstillfällen med andra yrkesgrupper som arbetar i skolan.

Källa: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-10-minskad-ojamlikhet/

Öka engagemanget kring barnen som rättighetsbärare

Bidra till att öka kunskap och intresse kring barnets bästa och FN:s konvention om barnets rättigheter. Läs konventionstexterna och fundera över vad du kan göra för att verka för barnets bästa.

Kan du utveckla ditt eget förhållningssätt till barn och/eller kan du göra något på din arbetsplats som underlättar eller gör det bättre för barn och barnfamiljer. Arbetsplatsen kanske kan inrätta en lekhörna eller skaffa ett skötbord eller några barnböcker? Är arbetsplatsen positivt inställd till för uttag av föräldraledighet, oavsett om det är en mans- eller kvinnodominerad arbetsplats?

Läs eller lyssna på FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rapportera oschyssta

Rapportera personer som du tycker beter sig oschysst på nätet. Går att göra i de olika sociala kanalerna.

Ordna aktiviteter för flyktingar eller migranter

Ordna olika aktiviteter tillsammans med flyktingar, migranter och piteborr, som ett sätt att stötta integrationen. Varför inte ett språkcafé för att hjälpa till med inlärningen av svenska språket? Eller bjud in nya pitebor till din förening. 

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Öka kunskapen om utsatta grupper

Finns det utsatta grupper eller människor som blir orättvist behandlade i din närhet? Öka kunskapen om dessa grupper och deras situation. Kontakta ansvariga för orättvisan och påtala detta. Skriv en insändare, ordna en demonstration eller gör en kampanj i sociala medier för att fler ska få veta vad som händer och för att förändra situationen! 

Få bättre koll på olika religioner och kulturer

Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Läs på om olika religioner och kulturer för att få en bättre kunskap om dem. Anordna en kulturafton med ett gäng kompisar där ni äter mat, tittar på film och lyssnar på musik från en annan kultur. 

Höj rösten

Höj din röst mot alla typer av diskriminering du uppmärksammar i ditt land, din kommun, på din arbetsplats eller bland dina vänner. Alla ska ha samma möjligheter oberoende av kön, etnicitet, sexuell läggning, social bakgrund och fysiska förmågor. 

Lär dig mer

Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda. Se till din egen omgivning: agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda. 

Fika med någon som inte är som du

En dag i månaden kan du fika med någon som inte är som du och som kanske tillhör en annan etnicitet, religion, kultur eller åldersgrupp. 

Respektera andra

Lär dig att respektera människor som kanske gör saker på ett annat sätt än du. 

Sprid kunskap om Barnkonventionen

"Barnkonventionen" eller som dess riktiga namn är "FN:s konvention om barnets rättigheter" har funnits i 30 år. Barnkonventionen blev svensk lag år 2020. Syftet med konventionen är att synliggöra att varje barn, oavsett bakgrund, har egna rättigheter.

Barn har bland annat rätt att behandlas med respekt, att komma till tals och att skyddas mot våld och övergrepp. Det är viktigt att alla i samhället vet om och förstår konventionens innehåll för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Berätta om Barnkonventionen till dina kompisar, i klassen och hemma. Du kan till exempel fråga om du kan få hjälp att skriva ut affischer om Barnkonventionen och sätta upp i klassrummet, skolbiblioteket och hemma.

Ladda ner affisch på svenska

Affisch fler språk och annat material

Barnkonventionen i sin helhet 

Ordna en middagar med olika kulturteman

Fördomar mot olika grupper av människor bygger ofta på okunskap. Läs på om olika religioner och kulturer för att få en bättre kunskap om dem.

Anordna en kulturafton med ett gäng kompisar där ni äter mat, tittar på film och lyssnar på musik från en annan kultur. Eller engagera din familj med att tillsammans anordna middagar en gång i månaden med olika länder som tema.

Exempel tema Japan: Laga japansk mat tillsamman, spela japansk musik och måla den japanska flaggan. Någon i familjen kan leta fram fakta om Japan och berätta/läsa upp under middagen.

Agera välkomnande

Om någon kommer ny i klassen eller i din förening, se till att hen känner sig välkommen. Du kan till exempel prata med personen, visa runt i lokalerna och bjuda in hen att vara med dig och dina kompisar. 

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 15:11:45