Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål
Utveckling med en grön framtid i sikte.
Utveckling med en grön framtid i sikte.  Foto: Getty Images

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Nationellt har vi i Sverige en väl utbyggd infrastruktur och har länge verkat för en hållbar industri. Framöver bedöms utmaningarna vara kopplade till omställningsbehovet från en linjär och fossilbaserad till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Piteå Science Park är en norrländsk utvecklingsnod och innovationsarena inom kreativa näringar och cleantech med ambitionen att fungera som en drivande motor för innovationer och företagande. Piteå Science Park driver även en unik utvecklingsmiljö inom bioraffinaderi med kontor, labb, pilot och demonstrationsanläggningar.

Ytterligare utmaningar som ligger framför oss är att motverka klimatförändringar och skapa en transportinfrastruktur i linje med ambitionen om en fossilfri transportsektor.

Trafikmiljöerna behöver kunna fungera för flera olika funktioner samtidigt. Bilen håller på att få en förändrad roll i städernas transportsystem. Bilpooler och hyrbilssystem blir vanligare. Automatiserade fordon väntas slå igenom på sikt. Kollektivtrafiken byggs ut och kräver ökade resurser från samhället. Många kommuner prioriterar framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikfordon i städernas tätaste delar.

Piteå kommun har arbetat aktivt med utbyggnaden av bredband under 2000-2020 och idag har ca 75 procent av pitebor tillgång till bredband via fiber. Det finns dock boende inom stora områden av kommunen som fortfarande saknar tillgång till fiber.

Infrastruktur och hållbara resor

Piteå kommun arbetar för att en väl utbyggd, trafiksäker och tillgänglig infrastruktur som är hållbar både för persontrafik och industri. I centrum prioriteras tillgänglighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

För att uppmuntra Pitebor till hållbara resor arbetar samhällsbyggnad för att de nästan 10 mil befintliga gång-och cykelvägarna ska kännas säkra och vara lätta att ta sig fram på – året runt.

En väl fungerande kollektivtrafik som underlättar transporter i människors vardag är en viktig faktor för att minska bilanvändandet. I dag har pitebor goda möjligheter att resa kollektivt och lämna bilen hemma. Kommunen arbetar ständigt med att utveckla kollektivtrafiken i syfte att öka resandet med kollektivtrafiken, i och utanför centrum.

Järnvägstrafiken i Piteå handlar uteslutande om transport av gods. För att öka konkurrenskraften och bidra till en långsiktig, hållbar utveckling verkar kommunen aktivt för att Norrbotniabanan byggs.

PIteås djuphamn, Piteå Port & Hub, är Bottenvikens ledande skogsproduktionshamn och är en viktig aktör på vägen mot en hållbar industri. I och med att järnvägsfunktionen förbättrats och elektrifierats har hamnen utvecklats till ett logistikcentrum

Besök webbplats - Piteå Port & Hub

Ett väl utbyggt bredbandsnät

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en även viktig infrastrukturell del i strävan att utveckla Piteå till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger förutsättningar för att ta del av digital service och tjänster, arbeta och studera - oavsett var man befinner sig.

I Piteå kommuns bredbandsstrategi fastställer kommunen mål och strategier för bredbandsutvecklingen. Idag (2020) har 75 procent av pitebor tillgång till bredband via fiber med minst 100 megabit per sekund.

Läs mer om bredband på pitea.se

Bygglov och tillsyn

I kommunes uppdrag ingår bygglovsverksamheten och tillsyn inom miljö- och hälsoskydd. Även det bidrar i arbetet med mål 8.

Läs mer  om bygglov
Läs mer om tillsynsarbetet

Säkra skolvägar

Barn leker överallt, oavsett om miljön är lämplig för lek eller inte, därför är barns skolvägar även deras lekvägar. Därför är skolvägar prioriterade när det gäller utbyggnaden av gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder.

Källa: globalamalen.se

Använd din teknikkunskap

Är du intresserad av teknik? Använd dina kunskaper för att uppnå och främja något av de globala målen. Oavsett om det är att bistå en organisation med deras hemsida, starta ditt egna företag med fokus på hållbarhet eller skapa en film om ett problem du är passionerad för. Teknik och innovation är nyckeln till att uppnå de gobala målen!  

Investera i motståndskraftig infrastruktur

Om du arbetar på ett företag, tänk på att investera i en motståndskraftig infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö, och att den lokala miljön inte tar skada.

Skänk bort gamla prylar

Att vi uppgraderar våra tekniska prylar är vanligt, men ofta så funkar de gamla prylarna fortfarande. Skänk bort de prylar du inte använder längre, eller se till att de återanvänds. 

Arrangera ett telefonevent

Bjud in människor till ett event där de kan skänka sina oanvända gamla mobiltelefoner till de som behöver dem. Samtidigt kan du passa på att öka kunskapen om de runt en till en och en halv miljard människor på jorden som inte har tillgång till grundläggande kommunikationsmöjligheter. 

Lär ut dina teknikkunskaper

Om du kan använda smartphones på olika sätt, kan mycket om datorer eller programmering eller kanske hur man ställer in och installerar olika tekniska apparater, lär ut dina kunskaper. Du kanske kan lära din mormor hur man installerar appar i hennes padda eller telefon? Källa: Piteå kommun

Sidan kontrollerad: 2020-10-29 13:27:57