Det här gör kommunen

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen

.

Fairtrade City Piteå

För att vi ska uppnå de globala målen behöver vi skapa en världshandel som gynnar alla människor – även odlare och anställda som arbetar i det allra första ledet av leverantörskedjan.

Fairtrade är den enda certifieringen som har ett uttalat mål att motverka fattigdom genom att stärka människors inflytande och handlingskraft. Odlarna och de anställda äger hälften av Fairtrade International och är med i alla grundläggande beslut som rör kriterier och certifiering. Det är en helt unik uppdelning som skapar en global plattform där odlare och konsumenter kan mötas på lika villkor. När odlarna får ökat inflytande och ökade ekonomiska resurser får de också större möjligheter att vidta klimatåtgärder och värna om sin närmiljö. Väljer de att ställa om till ekologisk odling får de dessutom ett extra prispåslag för råvaran.

Genom att välja Fairtrade-märkta varor bidrar vi till att uppnå målen i Agenda 2030!

Läs mer om Fairtrade City Piteå

Fairtrade City Piteå på Facebook

Minskning av gifter och kemikalier

Kommunen och våra kommunala bolag arbetar även för en giftfri miljö och minskad påverkan av skadliga kemikalier vilket görs genom bland annat följande aktiviteter:

  • Sedan 2014 deltar samtliga förskolor i Piteå Kommun i arbetet med giftfri förskola. Giftfri skola innebär utfasning av material, fokus på inköp av golv med låg miljö- och hälsopåverkan vid nybyggnation/renovering i förskolor/skolor.
    Läs om giftfri förskola
  • PiteEnergi har bildat en kemikaliegrupp som handhar, märker och styr användningen av kemikalier. Vi fasar ut användningen av kreosotstolpar, samt byter ut kvicksilverarmaturer enligt plan.
  • Kommunen ska ta fram en kommunövergripande kemikalieplan.
  • Interna utbildningsinsatser för att medvetandegöra medarbetarna hur kemikalier och kemikaliehantering påverkar kretsloppen. Användningen av kemikalier minimeras vid städning och ogräsbekämpning.
  • Deltar i kampanjer kring håll skärgården ren som omfattar både sophantering, avfall och toatömning.
  • Genomför ”inte skräpa ner” kampanj på stan där kommunen bland annat förevisar hur många fimpar som städas upp på en vecka på gågatan. Att få bort fimpar från naturen vore fantastiskt ur ekologisk synvinkel.
  • Återbruka material exempelvis plattor, fyllnadsmassor och dyligt

Skola för hållbar utveckling

Samtliga förskolor och skolor har uppdraget att identifiera och minimera onödiga inköp som leder till onödig belastning på miljön och till slöseri med resurser. I första hand bör detta ske genom att varje enhet har god kontroll på vad som köps eller tas in till verksamheten. Ett särskilt viktigt område är engångsartiklar i plast. Det material som köps in bör, där det är möjligt, ha en lång livslängd och låg klimatpåverkan.

Nästan 100% av kommunens skolenheter inom för-, grund- och gymnasieskola innehar Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”. Utmärkelsen bygger på att det ska finnas ett systematiskt hållbarhetsarbete på förskolor och skolor samt att verksamheten vart tredje år sätter upp nya målsättningar för vad man vill åstadkomma när det gäller ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Avfall och återvinning

I Piteå är avfallssorteringssystemet väl utbyggt där Bredviksbergets avfallsanläggning utgör navet i en mycket stor del av avfallshanteringen. Anläggningen är idag ett stort mellanlager för olika avfallsfraktioner som transporteras vidare för att återvinnas eller utvinna energi.

På Bredviksberget finns det även en deponi som tar hand om avfall som inte kan återvinnas. Mer går att läsa i Översiktsplan 2030 eller avfallsplanen.

Översiktsplanering - webbsida 
Avfall och återvinning - webbsida med bland annat avfallsplan

Källsortering i skola och förskola

Sedan 2017 finns det på samtliga förskolor och skolor möjlighet att sortera sitt avfall både inne i lokalerna och i soprummen. Målet är att mängden brännbara sopor succesivt ska minska, att mesta möjliga material ska återvinnas och att inte bara att källsortera det avfall som uppstår utan även att kontinuerligt minska mängden avfall i våra förskolor och skolor.

Repris återanvändningsmarknad

Repris är kommunens återanvändningsmarknad. Här får gamla saker nytt liv och här lever hållbarhetstanken och miljöperspektivet i varje enskild handling. Det är också en värdefull arbetsplats där många finner mening och samhörighet 

Besök Repris webbsida

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 15:59:42