Det här gör kommunen - mål 3

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (24/6-19/8) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 3

.

Miljö och hälsosamma val i vardagen

Piteå kommun arbetar för att ge alla pitebor goda förutsättningar för att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Hälsosamma val i vardagen kan bland annat kopplas samman med rekreation och motion. Aktiviteter såsom lek, cykling, promenader och idrott främjar vår hälsa och vårt välbefinnande.

Hållbara resor

Ju fler som väljer att promenera eller cykla, desto bättre för vår miljö. Kommunen arbetar därför bland annat med att bygga ut gång-och cykelvägar i kommunen så att det blir enkelt och tryggt att ta sig fram på cykel eller till fots. Åtgärder för att underlätta vintercykling genomförs också genom att hålla gång-och cykelbanorna skottade och sandade. 

Natur och grönområden

Enligt översiktsplan 2030 och fördjupade översiktsplaner ska natur inom byggda områden tas om hand och utvecklas i hela kommunen. För att främja hälsa och välbefinnande behöver människor närhet till flera utemiljöer med varierande karaktär, något kommunen tar hänsyn till när de planerar nya bostadsområden.

För närvarande pågår ett arbete om utredning av grönområdena kring Nördfjärden. Under sommaren genomfördes en dialog där allmänheten fick komma med synpunkter om fortsatt utveckling.

Läs mer om  Piteå kommun översiktsplanering

Ansvarsfull servering/försäljning av alkohol, tobak och mediciner

Miljö-och hälsoskydd beslutar om vilka som har rätt att servera och sälja alkohol, tobak och receptfria läkemedel. För att minska risken att någon far illa arbetar de även förebyggande med information, råd och anvisningar till de berörda verksamheterna.

Läs om vårt förebyggande arbete

Luftkvalitet

Piteå kommun möter luftkvaliteten regelbundet och genomför också så kallade besvärsundersökningar, med syftet att ge en bild av hur piteborna upplever luftkvalitet och buller samt hur vi mår och trivs i våra bostadsområden.

Läs mer om arbetet med luftkvalitet

Folkhälsoarbete

Kommunens folkhälsoråd driver ett folkhälsoarbete och ett brottsförebyggande arbete tillsamman med andra aktörer i samhället såsom polis och Region Norrbotten.

Läs mer om folkhälsoarbetet

Håll dig på benen

En del i folkhälsoarbetet är att medverka i den nationella satsningen för att minska fallolyckor bland äldre.

Läs mer om Håll dig på benen

Välgörande fritid och kultur

Kommunen samverkar med föreningslivet och civilsamhället för att kunna erbjuda ett så stort utbud av kultur- och fritidsverksamhet som möjligt. I princip allt som förvaltningen Kultur, park och fritid arbetar med kan kopplas till folkhälsa utifrån fysisk, psykisk eller social hälsa. Det gäller såväl utbudet av aktiviteter, verksamheter och lokaler till de parker och rekreationsområden som erbjuds.

Kultur-, idrotts- och andra aktiviteter för barn och unga anordnas, erbjuds eller förmedlas av kommunen. Några exempel är ”Barn målar”, ”Dockteater”, musik-, teater- och dansföreställningar, lovaktiviteter, Kaleido Wokshops – skapande träffar med tema för olika åldrar, ”Kaleido film crew 2020”, öppet uppis på Sjulnäs- och Solanderskolan, elevrådsträffar, ”Sommardäcket” – torget vid Stadsberget, en aktivitetsyta för alla åldrar under sommartid och där feriearbetande ungdomar erbjuds att jobba, samt ”Parkexpeditionen”- uppdrag i kommunens parker, främst riktade till barnfamiljer.

Läs mer om fritid och kultur

Piteås parker och grönområden

Barn och unga

Varje vår arrangeras den nationella utmaningen "Gå och cykla till skolan". Där elever och personal samlar poäng genom att gå och cykla till skolan under två valfria veckor i september och oktober. Förutom nationella pris delas också ett  "Piteåpris" ut till den vinnande skolan i Piteå. Priset är en check på 5 000 kronor och en vandringpokal. Antal deltagande skolor i Piteå variera mellan cirka 6 och 12 skolor. Piteå kommun skickar ut material till skolorna och hittar på utmaningar som barnen kan utföra.

Läs mer om den nationella utmaningen 

Mottagningar och andra samarbeten

Kommunen driver ”Familjens hus”, en familjeförskola med olika aktiviteter för barn och familjer, föräldrastödsutbildningar och extra stöd till särskilt utsatta grupper.

Ungdomsmottagningen bedriver utåtriktad verksamhet i skolorna, exempelvis med teater och samtal kring sexualitet.

I samarbete med kyrkan anordnas familjeläger i Jäckvik och tjej- och killgrupp.

I samarbete med föreningen Lilla hjärtat ordnas matkassar till barnfamiljer till jul.

Fältassistenter

Fältassistenter deltar i flertalet aktiviteter kring barn och unga som anordnas av skolan. De ger information i klasser utifrån behov och anordnar riktade gruppaktiviteter. Samverkar sker också med näringslivet, till exempel med butiker i form av att bidra med information och slussa in ungdomar på praktikplatser.

Förebyggande arbete sker för barn och ungas välmående genom bland annat fältassistenternas arbete och intensivt stöd i hemmet för att undvika tidiga placeringar samt placeringar under utredningstiden.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 11:19:33