Det här gör kommunen - mål 16

KONTAKTA PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun
941 85 PITEÅ

Telefon 0911-69 60 00 
Fax 0911-199 28

E-post Piteå kommun

Organisationsnummer 212000-2759

Stadshuset

Besöksadress Svartuddsvägen 1
Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset.

Stadsporten

Besöksadress Västergatan 10
Öppettider vardagar 8-16 

Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadsporten.

Vill du göra en orosanmälan?

Använd e-tjänsten för orosanmälan. Använd inte Piteå kommuns faxnummer!


Felanmälan Lämna åsikter och klagomål

Det här gör kommunen - mål 16

.

Tillgänglighet i fokus

Kommunen arbetar för ett inkluderande samhälle bland annat genom att samtliga bygglovsärenden prövas utifrån tillgänglighet och användbarhet. Alla nya bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. Även den fysiska miljön där allmänheten har tillträde ska vara anpassad så att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och förstå när man är framme.

Läs mer om tillgänglighetsarbetet

Delaktighet

Människor har rätt att vara och känna sig inkluderade, delaktiga och få möjlighet att kunna påverka det samhälle man lever i. Kommunen genomför medborgardialoger i olika sammanhang, ämnesområden och med olika metoder. 

Läs mer om olika sätt att påverka

Brottsförebyggande arbete

Piteå kommun och polisen samverkar i det brottsförebyggande arbetet för ett fredligare samhälle. Varje år undertecknas en överenskommelse där det framgår hur det arbetet ska bedrivas det kommande året. Tillsammans arbetar de brottsförebyggande med barn och ungdomar och verkar för en trygg miljö.

Läs mer om det brottsförebyggande arbetet

Barn och unga

En del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är Pitebor på stan - en samverkan mellan Piteå kommun, polisen och föreningslivet.

Läs mer om Pitebor på stan

Planering av lokalers utformning

Förskolornas lokaler ska vara gestaltade så att pedagogerna kan ha överblick och insyn i alla utrymmen. Syftet med detta är att skapa trygghet hos barnen som vet att pedagogerna ser dem. Överblick och insyn bidrar också till att förebygga situationer där övergrepp skulle kunna ske. Den nya förskolan på Strömnäsbacken är byggd efter dessa principer.

En rutinåtgärd är att en trygghetskartläggning, som utgår från elevernas erfarenheter, alltid görs inför större ny-, om- eller tillbyggnad i grundskolan.

Om vi ska lyssna på barnens och ungdomarnas största problem kring den egna utsattheten så kommer situationen runt duschningen i anslutning till gymnastiken i topp. Under 2020 har ett arbete med att förse alla duschutrymmen med bås och låsbar dörr påbörjats. Arbetet beräknas vara klart under 2021 och då är samtliga idrottshallar där vi har elever från och med årskurs fyra och till och med gymnasiet utrustade.

Sidan kontrollerad: 2020-10-06 16:20:24